Wyniki Tagów

Wpisy dla: JavaScript
Liczba wyników: 22

dodanie klasy do co trzeciego elementu

aby dodać klasę do co trzeciego elementu w liście wprowadzamy w js kod: $(".featured.module").filter(function(index, element){ return index % 3 ==...

this JavaScript

odwołanie się do elementu zaznaczonego w form do zmiany koloru tekstu lub tła strony: <!DOCTYPE html> <html id="b1"> <head> <script> function...

Funkcje obsługi zdarzeń JavaScript

Funkcje obsługi zdarzenia zdarzenia klawiatury - który klawisz został naciśnięty.   DOM zawiera obiekt event zawierający informacje o...

własności JavaScript

Własności, właściwości Większość wartości ma własności, wyjątek wartość null, undefined.   pobranie własności wartość.x - x- prawidłowa nazwa zmiennej,...

DOM metody JavaScript

- w kodzie <ul id="list"></ul> var node = document.createElement("li"); var textnode =...

zmienne JavaScript

zmienne JavaScript Zmienna to wartość, która może być przechowywana, a następnie używana w kodzie. Zmienne mieszczą dane (liczby, łańcuchy tekstowe, obiekt). w danym momencie zmienna...

tablice JavaScript

tablice JavaScript ponumerowana grupa elementów danych, traktowana jako jednostka. Tablica może zawierać: łańcuchy, liczby, obiekty i inne typy danych. Każda wartość w tablicy - element...

metody JavaScript

metody JavaScript to funkcje przetwarzające dane obiektu, lub inaczej funkcja przypisana do obiektu jako jego własność, czyli mogą być wywołane w kontekście obiektu. Metody mogą...

obiekty JavaScript

Obiekty JavaScript złożone typy zmiennych. Grupowanie powiązanych ze sobą danych i funkcji do ich przetwarzania.   składają się z właściwości (zbiór własności) i metod....

lazyLoad.js

poprzez: <img class="lazy" data-src="pic.jpg"...

videoListener

// Home video bg var vid=document.getElementById('wistia_14'); var slid=$('.home-slider .image'); var videoListener =...

wyróżnienie drugiego wyrazu w zdaniu

- $('h1').each(function(){ var text = $(this).text().split(' '); if(text.length < 2) return; text = '<span>' +text+ '</span>'; $(this).html(...

funkcje JavaScript

Funkcja - grupa instrukcji w JS   Funkcje w JavaScript definiujemy poprzez (deklaracja funkcji, function declaration) function myFunction() { //code; } w nawiasach {} body...

pętle zdarzeń

pętla while wykonuje kod dopóki warunek pętli jest spełniony. warunek: variable =>100 variable == 'yes'   poruszanie po elementach tablicy i wykonywanie operacji na...