pętla while

wykonuje kod dopóki warunek pętli jest spełniony.

warunek:

 • variable =>100
 • variable == 'yes’

 

poruszanie po elementach tablicy i wykonywanie operacji na elementach.

var summits = ['Everest', 'Aconcagua', 'Denali', 'Kilimanjaro', 'Blanc', 'Kościuszko'];
var counter = 0;
while (counter < summits.length){
  document.write(summits[counter] + ', ');
  counter++
}

 

pętla for

licznik (inicjuje pętlę, np poprzez zdefiniowanie zmiennej), warunek (wyrażenie sprawdzające), metoda zmiany wartości licznika (aktualizacja stanu pętli po każdej iteracji).

przechodzenie po elementach tablicy

for (counter = 0; counter<=5; counter++){
  document.write(summits[counter] +', ');
}

counter = 0 – wyrażenie wstępne, ustawia wstępny stan pętli

counter <= 5 – warunek pętli, musi być spełniony by pętla była kontynuowana

counter++ – wyrażenie inkrementacji, inkrementacja licznika, wykonywana na końcu każdej iteracji pętli

 

pętla d0 while

warunek jest sprawdzany po pierwszym wykonaniu kodu w {}

do{

//kod ;

} while (warunek);

 

instrukcje if

 


if (variable == 'value1') doThing1();
else if (variable == 'value2') doThong2();
else if(variable == 'value3') doThing3;
else doDefoult;

instrukcja switch

swicth(prompt("a question")) {
 case "answer1":
  doThing1;
  break;
 case "answer2":
  doThing2;
 case "ansewr3":
  doThing3;
  break;
 default:
  doThing4;
  break;
}

bez break program wykonuje kolejną instrukcję, w wypadku answer1 wykona doThing1 i doThing2.

 

 

wychodzenie z pętli

 • break – natychmiastowe wyjście z pętli, pominięcie reszty pętli i kontynuacja skryptu od pierwszej instrukcji po pętli.

 

continue

wyjście z bloku bieżącej iteracji i rozpoczęcie następnej.

 

Zwięzła notacje:

i += 2;

i*= 2;

i++;

i–;

 

 

Zbiór instrukcji w pętli nazywa się blokiem

 

Pętle nieskończone

gdy warunek w pętli zawsze jest spełniony np.

while (i<100) – gdy nei zmieniamy wartości i,

while (true) {} – zawsze prawdziwy