zmienne JavaScript

zmienne JavaScript

Zmienna to wartość, która może być przechowywana, a następnie używana w kodzie.

Zmienne mieszczą dane (liczby, łańcuchy tekstowe, obiekt). w danym momencie zmienna może mieć tylko jedną wartość, natomiast obiekt może zawierać wiele wartości i funkcje do ich przetwarzania.

 

nazwy zmiennych:

 • rozpoczyna się od litery, znaku $ lub _, nie można rozpocząć od cyfry czy innego znaku
 • zawiera litery, cyfry, znaki $ _, nie można zamieścić innych znaków specjalnych, odstępów
 • istotna jest wielkość znaków
 • nie używać słów kluczowych jak: var, document, alert, window
  • break, case, catch, continue, debugger, default, delete, do, else, false, finally, for, function, if, implements, in, instanceof, interface, ler, new, null, package, privatem protected, public, return, static, switch, this, throw, true, try, typeof, var, void, while, width, yield,
  • abstract, boolean, byte, char, class, const, double, enum, export, extends, final, float, goto, implements, import, int, long, native, short, super, synchronized, transient, volatile,
  • alert, blur, closed, document, focus, frames, history, innerHeight, innerWidth, length, location, navigator, open, outerHeight, outerWidth, parent, screen, screenX, screenY, statusbar, window

 

typy zmiennych:

 • tekst (string) – tekst, ciąg znaków, zazwyczaj w cudzysłowie

just any meaningless text”

just any meaningless text’

variable=”dlugiCiagTekstowypelnyTekstu”;

variable=”<br>”;

 

litery umieszczone w „” lub ” znaki nie są interpretowane, aby je użyć:

 • należy  zamknąć go w ’ ’ – document.write(’James said „We are hiring you”’);
 • należy poprzedzić go \ – document.write(„James said \”We are hiring you \” „); – jest to dosłowne traktowanie cudzysłowa poprzez sekwencję ucieczki
 • należy zamknąć go w ” ” – document.write(„James said We’re hiring you”);
 • nalezy poprzedzić go \ – document.write(’James said We\’re hiring you’);

 

Symbole zastępcze znaków

 

 • \” – cudzysłów
 • \n – nowy wiersz
 • \t – tabulator
 • \\ – backslash w łańcuchu

 

konkatenacja (łączenie) łańcuchów poprzez operator +

 

var fullData = firstData + ’ ’ + secondData

 

porządkowane w kolejności alfabetycznej, małe litery ‘większe’ od wielkich liter – “Z” < “a”

 

 • liczba (number) – całkowite i rzeczywiste liczby

100

-100

9.81 – liczby ułamkowe to wartości przybliżone

3.66e9 = 3.66 x 109

variable=123;

 

Liczby specjalne:

 • Infinity
 • -Infinity
 • NaN

 

 • logiczny (boolean)

przyjmuje dwie wartości tru(1) lub false(0) – var variable=true;

true

false

tak, nie, włączony, wyłączony

 • tablica (lista wartości)

zapisywana w nawiasach kwadratowych, poszczególne wartości są oddzielone przecinkami. Wartości mogą być tekstem, cyframi, itp;

let varname = [3,6,9];

 • obiekty

 

 

skrócone obliczanie warunków logicznych – short-circuit evaluation

|| – po lewej stronie wyrażenie = null, otrzymamy wartość z prawego argumentu,

&& – po lewej stronie wartość false to zwraca false, jeśli nie zwraca wartość prawego argumentu

wyrażenie po prawej stronie jest obliczane tylko w konieczności, jeśli pierwszy warunek jest spełniony nie przechodzi do drugiego:

 • console.log(true || megaX) – true
 • console.log(false && megaX) – false

 

 • funkcja (function)

zestaw instrukcji JavaScript zamknięty w logiczną całość – variable=myFunction();

Funkcje to inaczej bloki kodu, które wykonują określone zadanie lub zadania. Kod zawarty w funkcji będzie działał tylko wtedy, gdy wywołamy tę funkcję.

Funkcje deklarujemy za pomocą słowa kluczowego function.

function logToConsole() {

console.log(’Hello World!’);

}

wywołanie logToConsole(); wyświetli Hello World!

 

funkcja z argumentem:

function logToConsole(message) {
console.log(message);
}

wywołanie logToConsole(ginDrink.name); wyświetli simple z poniżej zdefiniowanego obiektu ginDrink

 

funkcja zwracająca zmienną

function addOne(number) {
return number + 1;
}

wywołanie addOne(5); wyświetli 6

 • obiekt (object)

zbiór właściwości (zmiennych) i metod (funkcji) – variable=navigator.platform;

czyli grupy z parami klucz i przypisaną do niego wartością, zapisanymi w nawiasach klamrowych {}

let ginDrink = {

name: 'simple’,

ingredients: [’gin’, 'lime juice’, 'ice cubes’,’sugar syrup’]

};

Poszczególne elementy pobieramy przez odwołanie do nazwy klucza czyli ginDrink.name da nam w wyświetleniu 'simple’.

obiekt może zawierać również w sobie kolejny obiekt.

 • wartości niezdefiniowane, pusta

null

undefined – brak sensownej wartości

 

rodzaje zmiennych:

 • globalne – zasięg w całym skrypcie
 • lokalne – zasięg pojedynczej funkcji, używane tylko w funkcji której zostały utworzone

 

przypisanie wartości do zmiennych

deklaracja zmiennej – podanie nazwy i wartości

Możemy zadeklarować zmienną za pomocą słowa kluczowego let.

let myVariable;

myVariable = 33;

lub skrócona wersja var myVariable = 33;

myVar = “very high mountains”;

 

deklaracja i nadanie wartości kilku zmiennym:

let x=1, y=2, z=3;

 

pobranie wartości zmiennej:

alert(variable);

 

zmiana wartości zmiennej:

myVariable = myVariable + 1;

myVariable += 1;

myVariable ++