Powrót do Dev Notes

metody JavaScript

metody JavaScript

to funkcje przetwarzające dane obiektu, lub inaczej funkcja przypisana do obiektu jako jego własność, czyli mogą być wywołane w kontekście obiektu. Metody mogą przyjmować argumenty, podane w () oraz zwracać wartości.

 

własność zwracająca funkcję to metoda.

 

definiowanie metody

 • funkcja ‚inline’

myObject.method1 = function () {
console.log('this is method 1');
}

 • zdefiniowanie funkcji i przypisanie jej nazwy do odpowiedniej właściwości obiektu

function myMethod(someValue) {
console.log(someValue);
}

myObject.method2 = myMethod;

 

Wywołanie metody

tak jak wywołanie właściwości z dodaniem () z ewentualnymi argumentami.


myObject.method1();
myObject.method2('this is method 2');

 

metody Date – metody daty

 • .getDate() – dzień miesiąca jako liczba od 1 – 31
 • .getDay() – liczba reprezentującą dzień tygodnia od 0 do 6
 • .getHours() – godzina od 0 – 23
 • .getMinutes() – minuty od 0 – 59
 • .getMonth() – miesiąc od 0 – 11
 • .getSeconds() – sekundy
 • .getTime() – numeryczna wartość czasu
 • .getTimeZoneOffset() określona w minutach różnicę strefy czasowej dla bieżącej lokalizacji
 • .getYear() – rok
 • .getFullYear() – rok w wersji cztero cyfrowej (yyyy)
 • .parse() – liczba milisekund od 1 stycznia 1970
 • .setDay() – ustawia dzień miesiąca – .setDay(01)
 • .setHours() – ustawia godziny – .setHours(16)
 • .setMinutes() – ustawia minuty – .setMinutes(25)
 • .setMonth() – ustawia miesiąc- .setMonth(03)
 • .setSeconds() – ustawia sekundy – .setSeconds(24)
 • .setTime() – nadaje zmiennej wartość liczby milisekund od 1/1/70 00:00:00 – .setTime(milliseconds)
 • .setYear() – ustawia rok – .setYear(1982)
 • .toGMTString() – wyświetla aktualną datę jako ciąg z użyciem konwencji toGMTString
 • .toLocaleString() – wyświetla aktualną datę jako ciąg z użyciem konwencji toLocaleString
 • .UTC() – wyświetla liczbę milisekund w dacie od 1/1/70 00:00:00, GMT

 

metody Document – metody dokumentu

 • .clear() – czyści okno dokumentu – document.clear()
 • .close() – zamyka okno dokumentu – document.close()
 • .open() – otwiera wyspecyfikowany typ MIME – document.open({„mime”})
 • .write() – zamieszcza tekst w dokumencie – document.write(„tralala”)
 • .writeln() – zamieszcza tekst w dokumencie ze znakiem końca wiersza – document.writeln(„tralala”)
 • getElementById(„id”)
 • getElementsByTagName(„p”)
 • getElementsByName(„nazwa”)

 

metody Form – metody formularzy

 • .submit() – wysłanie danych z formularza – myForm.submit()
 • .blur() – usunięcie kursora z określonego elementu
 • .focus() – ustawienie kursora na wybranym elemencie
 • .select() – wybranie pola danego elementu

 

metody Frame

 • .clearTimeout() – przerywa polecenie setTimeout – myFrame.clearTimeout(TimerIDVariable)
 • .setTimeout() – uruchmienie kod JavaScript na określony w milisekundach czas – myFrame.setTimeout(„String”,milliseconds)

 

metody History – metody historii

 • .back() – ładuje poprzednio odwiedzony adres URL z pliku historii – history.back
 • .forward() – ładuje następny adres URL z pliku historii – history.forward
 • .go() – ładuje adres URL z z pliku historii, gdzie n jest liczbą całkowitą reprezentującą numer strony – history.go(n | „URL”) – history.go(-3) – odpowiednik trzykrotnego kliknięcia wstecz

 

metody Location

 • location.reload() – przeładowje bieżący dokument – odśwież, z parametrem true – ignoruje pamięć podręczną przeglądarki i odświeża niezależnie czy uległ zmianie
 • location.replace() – zastępuje bieżącą lokalizację nową

 

metody Math

 

funkcje algebraiczne

 • .acos() – arcus cosinus liczby – Math.acos(number)
 • .asin() – arcus sinus liczby – Math.asin(number)
 • .atan() – arcus tangens liczby – Math.atan(number)
 • .cos() – cosinus liczby – Math.cos(number)
 • .sin() – sinus liczby – Math.sin(number)
 • .tan() – tangens liczby – Math.tan(number)

 

funkcje statystyczne i logarytmiczne

 • .exp() – zwraca ex gdzie x jest argumentem, liczbą a e jest stałą Eulera – Math.exp(x)
 • .log() – logarytm naturalny liczby – Math.log(number)
 • .max() – większa z dwóch podanych liczb – Math.max(number1,number2)
 • .min() – mniejsza z dwóch podanych liczb – Math.min(number1,number2)

 

matematyczne operacje

 • .abs() – wartość absolutną liczby – Math.abs(number)
 • .ceil() – najmniejsza liczba całkowita większa lub równą danej liczbie, zaokrąglenie w górę do najbliższej liczby całkowitej – Math.ceil(number) – Math.ceil(3.3); // returns 4
 • .floor() – największa liczba całkowita mniejsza lub równa danej liczbie, zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej – Math.floor(number) – Math.floor(3.3); // returns 3
 • .pow() – wartość number1 podniesionej do potęgi number2 Math.pow(number1,number2)
 • .random() – liczba pseudolosowa z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (wyłącznie) – Math.random
 • .round() – zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej – Math.round(number) – Math.round(3.3); //returns 3, Math.round(6.6); //returns 7
 • .sqrt() – pierwiastek kwadratowy liczby – Math.sqrt(number)

 

stałe matematyczne

 • Math.E – liczba Eulera, podstawa logarytmu naturalnego, e ≈ 2.718
 • Math.LN2 – logarytm naturalny z 2, ln 2 ≈ 0.693
 • Math.LN10 – logarytm naturalny z 10, ln 10 ≈ 2.302
 • Math.LOG2E – logarytm o podstawie 2 z e (liczba Eulera), log2e ≈ 1.442
 • Math.LOG10E – logarytm o podstawie 10 z e (liczba Eulera), log10e ≈ 0.434
 • Math.PI – przybliżenie wartości π ≈ 3.14159
 • Math.SQRT1_2 – pierwiastek z 0.5, √½ ≈ 0.707
 • Math.SQRT2 – pierwiastek z 2, √2 ≈ 1.414

 

Math.floor(Math.random() * 11); – zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 10.

 


 function round(num) {
  return Math.round(num * 100)/100;
 }

metody Number

 • .toPrecision(x) – formatuje liczbę do określonej ilości miejsc po przecinku

metody String – metody łańcuchów

 • .slice(x, y) –  pobiera index początkowy i końcowy i zwraca łańcuch elementów zawartych pomiędzy indeksami, włacznie z pierwszym ale bez ostatniego, w przypadku braku zdefiniowania końcowego indeksu zwraca elementy od początkowgo indeksu do końca łańcucha
 • .indexOf(’x’) – wyszukuje wskazaną wartość w łańcuchu i zwraca numer indeksu pod którym się znajduje, jako argument można tez podać łańcuch zawierający więcej niż jeden znak (’xyz’) wskazuje wtedy index początkowego znaku
 • .indexOf() – pierwsze wystąpienie łańcucha w bieżącym stringu – myText.IndexOf(S,{fromIndex}())
 • .lastIndexOf() – ostatnie wystąpienie łańcucha w stringu – myText.lastIndexOf(S,{fromIndex}())
 • .trim – usuwa białe znaki (spacja, znak nowego wiersza, tabulator) z początku i końca łańcucha
 • .charAt(x) – pobranie wskazanego znaku, lub przez odczyt własności numerycznych
 • .charCodeAt() – pobranie wskazanego znaku Unicode
 • .concat() – łączy dwa lub więcej łańcuchów i zwraca wynik jako kopię
 • .fromCharCode() –  konwertuje znak Unicode na 'tadycyjny’ znak
 • .localeCompare() – porównuje dwa łańcuchy w obecnej lokalizacji
 • .match() – przeszukuje w łańcuchu wyrażenie regularne i zwraca dopasowane
 • .replace(„A”, „Z”) – szuka wskazanego łańcucha A i zwraca nowy łańcuch z zastąpioną wartością na Z
 • .search() – przeszukuje łańcuch i zwraca pozycję pierwszej wyszukanej wartości
 • .anchor() – tworzenie kotwicy – string.anchor(„contents_anchor”()
 • .big() – tworzenie tekstu big – myText.big()
 • .blink() – tworzenie tekstu blink (pulsowanie) – myText.blink()
 • .bold() – tworzenie tekstu bold – myText.bold()
 • .fixed() – tekst o stałej szerokości znaku – myText.fixed()
 • .fontcolor() – tworzenie tekstu w podanym kolorze – myText.fontcolor(color)
 • .fontsize() – tworzenie tekstu w podanej wielkości czcionki – myText.fontsize(integer)
 • .italics() – tworzenie tekstu italics – myText.italics()
 • .link() – tworzenie odsyłacza hipertekstowego – myText.link(URL())
 • .small() – tworzenie tekstu small – myText.small()
 • .strike() – tworzenie tekstu strike-through – myText.strike()
 • .sub() – tworzenie tekstu subscript – myText.sub()
 • .substr()  – zwraca łańcuch ograniczony poczatkowym indeksem i ilością znaków jakie ma pobrać – „Agnieszka”.substr(2, 6) – //return nieszk
 • .subString() – zwraca łańcuch ograniczony znakami indeksu początku i indeksu końca – String=mystring.substring(indexA,indexB) – name56.subString(4) – 56
 • .sup() – tworzenie tekstu superscript- myText.sup()
 • .toLowerCase() – zamiana ciągu na małe litery, zwraca kopię łańcucha małymi literami – myText.toLowerCase()
 • .toUpperCase()- zamiana ciągu na wielkie litery, zwraca kopię łańcucha wielkimi literami – myText.toUpperCase()
 • .toLocaleLowerCase() – zwraca kopię łańcucha małymi literami, wg lokalnego hosta
 • .toLocaleUpperCase() – zwraca kopię łańcucha dużymi literami, wg lokalnego host
 • split(’ ’) – podział łańcucha na części poprzez znak użyty jako argument,
 • .toString() – zwraca wartość obiektu String
 • .valueOf() – zwraca bezpośrednią wartość obiektu String
console.log('trelemorele'.charAt(2));
// e
console.log('trelemorele'[2]);
// e

metody Tablic

 • indexOf (x) – wyszukuje wskazaną wartość w tablicy i zwraca numer indeksu pod którym się znajduje
 • lastIndexOf(x) – wyszukuje wskazany element od końca tablicy i zwraca numer indeksu
  • opcjonalnie przyjmują drógi argument, od którego miejsca ma rozpocząć się szukanie
 • slice(x, y) – pobiera index początkowy i końcowy i zwraca tablicę elementów będzących pomiędzy indeksami, włacznie z pierwszym ale bez ostatniego, w przypadku braku zdefiniowania końcowego indeksu zwraca elementy od początkowgo indeksu do końca tablicy
 • push(’element’) – dodaje element/elementy na końcu tablicy – array.push(’e1′,’e2′,’e3′);
 • pop() – usuwa element na końcu tablicy – array.pop();
 • unshift(’element’) – dodaje element/elementy na początku tablicy – array.unshift(e1′,’e2′,’e3′);
 • shift() – usuwa element na początku tablicy – array.shift();
 • reverse – odwrócenie kolejności znajdujących się w tablicy elementów
 • .join(’ ’) – zamiana tablicy na łańcuch, pomiędzy elementami znak z argumentu join
 • .sort() – sortowanie tablicy
 • .concat() – łączenie tablic – arrayAll = array1.concat(array2, array3,..)
 • .splice(x, y, [item1[, item2[, . . . [,itemN]]]]); – x- od jakiego indexu zaczyna się usuwanie, y – ile elementów usunąć, item – opcjonalne elementy do wstawienia w miejsce usuniętych

 


console.log(['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c'].indexOf('a'));
// 0
console.log(['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c'].lastIndexOf('a'));
// 6
console.log(['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c'].indexOf('a', 2));
// 3
console.log(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'].slice(3, 6));
// ['d', 'f', 'g']
console.log(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'].slice(6));
// ['g', 'h', 'i']

function remove(array, index) {
return array.slice(index + 1).concat(array.slice(0, index));
}
console.log(remove(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], 2));
// ['d', 'e', 'a', 'b']

var fruits = ["Apple", "Banana", "Mango", "Orange"];
fruits.reverse();

["Apple", "Banana", "Mango", "Orange"].reverse();

 

Metody Window

 • .alert() – wyświetla okno dialogowe Alert – window.alert(„DoThis”)
 • .clearTimeout() – przerywa polecenie setTimeout – window.clearTimeout(TimerIDVariable)
 • .close() – zamyka określone okno – window.close()
 • .confirm() – wyświetla okno dialogowe Confirm – window.confirm(„Text”)
 • .open() – otwiera nowe okno – window.open(„URL”,”Name”,[„Features”])
 • .prompt() – wyświetla okno dialogowe Prompt – window.prompt(„Text”,[InputDefault])
 • .setTimeout() – uruchamia kod JavaScript na określony w milisekundach okres – window.setTimeout(„String”,msecs)

 

Metody kontekstu renderowania:

 • drawImage()
 • shadowColor=”color”;
 • shadowOffsetX=horiontal value;
 • shadowOffsetY=vertical value;
 • shadowBlur=blur value;
javascript