Baza wiedzy

Wiedza i inspiracje na temat html, css, jQuery, WordPress, php, kodowania i projektowania. Rozwiązania najróżniejszych problemów, ciekawe pomysły.

WordPress 5.x

od wersji 5.2 korzystanie z login_headertitle uznawane jest za przestarzałe, zostało zastapione...

WordPress post pagination

Paginacja postów w WP w function.php definiujemy globalny wygląd i parametry: // global pagination function globalPagination() { $args = [ 'screen_reader_text' => ' ',...

Firebase – baza danych od google

Firebase - rozpoczynamy projekt zarządzanie - panel Authentication metody kolekcji: db.collection('name-of-collection').onSnapshot() db.collection('name-of-collection').add()...

Różne stany inputa

/* Show red borders when filled, but invalid */ input:not(:placeholder-shown) { border-color: hsl(0, 76%, 50%); } /* Show green borders when valid */ input:valid { border-color:...

Przydatne packages

slugify - npm install slugify - do tworzenia sluga z zwykłego tekstuuse: this.slug = slugify(this.title, { replacement: '-', remove: //g, //globaly...

Vue Router

Vue Router pozwala na wyświetlanie poszczególnych podstron aplikacji osobny, dodatkowy package do Vue - vue-router w pliku router/index.js zamieszczamy: impor Vue from 'vue' import...

Vue – linki i ciekawe tootki

droptica.pl webmastah.pl...

Ciekawe tootki

Lista fajnych, rozwijających tootków w różnych technologiach: css animacja lśniącego przycisku - przez...

Vue axios

instalacja: npm install axios --save -dev użycie w template: <div class="" v-for="post in posts" :key="post.id"> <h3>{{ post.title...

Vue life-cycle hooks

  hooks: mounted - manipulacja DOM Najczęściej wykorzystywane: created mounted update przykłady: beforeCreate() { alert('before create hook');...

vue-cli

interfejs wiersza poleceń. Inicjalizacja aplikacji Vue z dowolną konfiguracją, szablon Webpack, Browserify lub html. instalacja npm install -g vue-cli npm install -g @vue/cli sposoby...

Vuex

magazyn Vuex zarządza aktualizacjami stanu aplikacji. Wszystkie komponenty wiedzą o istnieniu magazynu, mają dostęp do jego danych i mogą wykonywać na nim operacje w dowolnej fazie...

Object.defineProperty

Metoda Object.defineProperty umożliwia tworzenie getterów i setterów, dzięki którym można określić, co ma się zdarzyć przy zmianie lub próbie dostępu do...

vue podstawy

Stan aplikacji globalny stan aplikacji. Każdy komponent posiada swoje własne dane, stan aplikacji to dane dostępne z poziomu wszystkich komponentów. Dane stanu aplikacji są inicjalizowane...