GIT

 • git –version
 • git init
 • git clone
  • git clone –help
  • git clone adres . – polecenie z kropką na końcu – utworzenie kopii w bieżącym folderze
  • git clone adres – bez kropki na końcu – utworzenie kopii w podfolderze
  • git clone -b <branch name>
   • git clone -b feature/version-3.0 ssh://git@git…
 • git add
  • git add –help
  • git add -A / git add –all
  • git add .
 • git branch
  • git branch –help
  • git branch -a – listuje list branchy
 • git config
  • git config –help
  • git config -l – wyświetla ustawienia parametrów pracy
  • git config –global – w Window7 zapisuje zmienne konfiguracyjne w pliku C:/User/username/.gitconfig
  • git config –global user.name „Name”
  • git config –global user.email hello@webscene.pl
  • git config user.name „Name” – zapisanie ustawień w repozytorium w którym wprowadzono komendę
  • git config –list – wykaz zapisanych ustawień
 • git help
  • git help add
  • git help branch
  • git help clone
 • git status
 • git shortlog
  • git shortlog -s -n – uczestnicy projektu
  • git shortlog – s -n | wc -l

 

 • git remote  – sprawdzenie czy nie ma zdalnego repozytorium w projekcie
 • git remote -v – listuje adres (fetch) i (push)
 • git ls-remote – listuje listę
 • git remote add origin <url repository> – dodanie repozytorium do remote

 

 • git rebase –

zakomitowanie zmian nie na tym branch co trzeba

 1. git reset HEAD- –soft – cofamy ostatni zrobiony commit,
 2. git stash,
 3. wejście na poprawny branch i git stash apply,
 4. rozwiązujemy ewentualne konflikty
 5. git add -A
 6. git commit –amend
 7. git push –force
 8. git checkout feature/new-menu
 9. git rebase master – bierze koncówkę branch feature.. i doczepia i doczepia do ostatniego commita na masterze – tylko podczas indywidualnej pracy bo zmienia to historie

 

zmiana danych autora:

 1. git config –global –edit
 2. it commit –amend –reset-author

 

 

 • git log – sprawdzanie zmian wprowadzonych w repo
  • –pretty – formatowanie i jego wartości:
   • oneline – id, opis
   • short – id, opis, autor
   • medium – id, opis, autor, data rewizji
   • full – id, opis, autor, osoba dołączająca rewizję do projektu
   • fuller – id, opis, autor, osoba dołączajaca rewizję do projektu, data wykonania rewizji, data dołączenia rewizji
   • email – podstawowe info w formacie email
   • raw – info powiązań rewizji (parent, tree)
   • format – formatowane określone przez użytkownika
  • –abbrev-commit –abbrev=6 – skrócenie skrótów SHA-1
  • filtracja
   • -n – liczba rewizji, -6 – sześć ostatnich rewizji
   • –since=”yyyy-mm-dd” – począytkowa data
   • –until=”yyyy-mm-dd” – końcowa data
   • –author=name – rewizje konkretnej osoby
  • git log –pretty=oneline –since=”2012-06-01″ –until=”2-12-06-08″ | wc -l
  • git log – 66 –author=dave

 

 • git checkout
  • git checkout -f – przywrócenie stanu plików z zachowaniem historii zmian do stanu detached HEAD
  • git checkout -f SHA-1 – przywrócenie stanu plików ze wskazanej rewizji z zachowaniem historii zmian

 

 • git reset –hard / git reset –hart HEAD – przywrócenie stanu ostatniej rewizji
 • git reset –hard SHA-1 – przywrócenie stanu ze wskazanej rewizji, usuwa historię późnijeszych zmian i rewizji

 

git add -A + git commit -m „comment”

git add . + git commit -a -m „comment”

 

 

 • repozytorium – repository – katalog z projektem objęty kontrola GITa
 • commit – operacja zatwierdzenia zmian
 • rewizja – commit, revision – zapisanie zatwierdzonych zmian, zawiera:
  • id rewizji
  • data, godzina wykonania
  • id poprzednich rewizji
  • info o modyfikacjach
 • obszar roboczy – working area, working directory – cała zawartość projektu poza folderem .git
 • snapshot – bieżący stan wszytskich plików w folderze roboczym

 

git shortlog -s -n | wc -l

find .  -type f -print | grep -v -E '/\.git/’ | wc -l

git log –pretty=oneline –since=”2012-06-01″ –until=”2-12-06-08″ | wc -l

 

polecanie linuxowe:

 • q – wyjście z polecenia

 

polecenia konsoli:

 • mkdir name

 

 

PRACA GRUPOWA

udostępnienie własnych rewizji innym uczestnikom projektu.

 

 

na serwerze współdzielone repozytorium

każdy posiada lokalna kopię repozytorium na której pracuje, zatwierdzając zmiany commit i wysyłając je na serwer push, po wysłaniu zmiana staje się dostępna na serwerze

sprawdzenie różnic pomiędzy dwoma dowolnymi rewizjami – ?

 1. pobranie aktualnego stanu repozytorium z serwera do lokalnego repozytorium – git pull
 2. zatwierdzanie zmian w lokalnym repozytorium – git commit
 3. wysłanie lokalnego repozytorium na serwer – git push

zmodyfikowanie tej samej liniki kodu przez 2 użytkowników powoduje zatrzymanie przesyłania danych z lub na serwer. Należy usunąć konflikt inastępnie commit, pull, push