implementacja:

<script type="text/javascript">
 document.write("Hello Word!");
</script>

 

Hierarchia uruchamiania:

 • script w sekcji <head>
 • script w sekcji <body>
 • funkcje obsługi zdarzeń(event handler) – podczas wystąpienia danego zdarzenia

 

funkcje, metody:

 • write(), document.write() – wyświetla tekst
 • alert() – wyświetla okno dialogowe z komunikatem
 • console.log() – wyświetlanie wartosci w oknie konsoli JS
 • window.open(„somePage.html”,”ow”,”width=400,height=200″); – otwiera w nowym oknie o wskazanych wymiarach, wskazaną stronę
 • window.close(); – zamyka otwarte okno
 • return – zwraca wartość
 • navigator.platform – określa system
 • navigator.appVersion –
 • myArray.pop() – element tablicy jest pobierany (usuwany z tablicy) i przypisywany
 • myArray.length – podaje ilość elementów tablicy
 • getElementById() – pobiera element o konkretnym identyfikatorze
 • getElementByTagName() – pobiera wszystkie elementy podanego znacznika, document.getElementByTagName(’a’) – pobiera wszystkie elementy a
 • getElementByClassName() – pobiera elementy po ich nazwie klasy
 • querySelectorAll() – pobiera elementy przy użyciu dowolnego selektora css – document.querySelectorAll(’p.big’);
 • getContext(’2d’) – rysowanie w przestrzeni 2d
 • fillStyle – myWork.fillStyle = '#e22117′; – wypełnienie kolorem tła
 • fillRect(x,y,x,y) – myWork.fillRect(2,2,100,50); –  wypełnienie prostokąta
 • fill() – myWork.fill(); – wypełnienie stworzonego kształtu określonym kolorem
 • strokeStyle – myWork.strokeStyle = '#e22117′; – wypełnienie kolorem ramki
 • strokeRect(x,y,width, height)
 • clearRect(x,y,width, height)
 • onload
 • drawImage – myWork.drowImage(pic, x, y)
 • src – podaje źródło – pic.src = 'myImage.png’;
 • isNan () –  sprawcza, czy dana wartość nie jest liczbą
 • !isNaN() – sprawdza czy dana wartość jest liczbą
 • prompt(’i want’, ’ …’); – wyświetla okno dialogowe z treścią i tekstem od którego ma zaczynać się odpowiedz, zwraca dane wpisane przez użytkownika
 • push() – dodanie elementu/elementów na koniec tablicy
 • unshift() – dodanie elementu/elementów na oczatek tablicy
 • pop() – usuwanie elementu z końca tablicy, zwraca wartość usuniętego elementu
 • shift() – usuwanie elementu z początku tablicy, zwraca wartość usuniętego elementu
 • charAt(2) – podaje 3 literę łańcucha znaków
 • parseInt(variable, 10) – przekształca wartość zmiennej na liczbę całkowitą
 • join()
 • getHours() – pobiera godzinę
 • getMinutes()
 • getSeconds()
 • innerHTML – document.getElementById(„myDiv”).innerHTML = 5 + 6;
 • toDateString()
 • toFixed(2)
 • Math.max(3, 33) – pobiera dowolną liczbę wartości liczbowych i zwraca największą z nich
 • Math.min(3, 33) – pobiera dowolną liczbę wartości liczbowych i zwraca najmniejsza z nich
 • Math.sqrt – oblicza pierwiastek kwadratowy (metoda obiektu Math)
 • confirm(„text”) – wyświetla okno dialogowe z przyciskami ok i anuluj – zwraca true gdy użytkownik kliknie ok, false gdy kliknie anuluj
 • Number – zwraca liczbę, zmienia wartość w liczbę
 • String – zmiana wartości na łańcuch
 • Boolean – zmiana wartości na typ logiczny

 

niektóre metody

document.querySelectorAll – zwraca listę obiektów

document.getElementsByTagName – zwraca kolekcję elementów

Kolekcja HTML – zawiera rzeczywiste elementy, uwzględnia zmiany wprowadzone w modelu DOM

 

Konwersja typów danych

automatyczna konwersja typów

zamiana zmiennej z wartością liczbową (3) na znak po zamieszczeniu w zmiennej łączącej ciągi znaków.

document.write(’całkowity koszt to ’ + total + '$’) – całkowity koszt to 400$

funkcja document.write działa na łańcuchach interpreter JS automatycznie konwertuje wszystkie wartości na łańcuch.

 

wymuszona konwersja typów

var nomOfIceAxes=’3′;

var nomOfCrampon=3;

var totalItems = nomOfIceAxes + nomOfCrampon;

wynik będzie text 3 + 3 = 33

aby zmienna nomOfIceAxes była potraktowana jako liczba:

 • znak +

var totalItems = +nomOfIceAxes + numOfCrampon;

znak+ przed zmienną nakazuje próbę konwersji łańcucha znaków na liczbę.

 • polecenie Number()

var totalItems = Number(nomOfIceAxes) + nomOfCrampon;

 • polecenie String() – String(prompt(„Your name”, „”)); – konwersja wartości na łańcuch
 • polecenie Boolean() – konwersja wartości na typ logiczny

 


var value1 = 1;

var value2 = '2';

var value3 = value1 + +value2; //3

var value3 = value1 + Number(value2); //3

Konwersja przez funkcje:

wczytanie liczby z początku łańcucha i zwrócenie wartości liczbowej, jeśli na początku łańcucha nie ma liczby zwraca NaN.

 

 • parseInt() – przekształcenie łańcuchu na liczbę
 • parseFloat() – przekształca łańcuch na liczbę zmiennoprzecinkową

 

 właściwości:

 • .valueAsNumber – znaki liczbowe zawarte w polu (np. input) traktowane są jako liczby nie tekst

 

przykład:


function myFunction(){
 myVar="thisIsIt";
 return myVar;
}
showVar=myFunction();
document.write(showVar);

variable1="12";
variable2="3";
result=variable1 + variable2;
document.write(result);

result=123

variable1=12;
variable2=3;
result=variable1 + variable2;
document.write(result);

result=15

 

apply() – pozwala zamieszczane tablicy jako argumentu, np:


var myArray = [5, 50, 10];

Math.max.apply(Math, myArray);

 

Tworzenie obiektów:

AddingMachine=new Object();

 

przypisanie wartości (oddzielone . ):
AddingMachine.firstNumber=3

 

dodanie metody (funkcji):

AddingMachine.total=function(){

document.write(this.firstnumber + this.secondNumber);

}

 

Pobieranie danych z formularza:

<script type="text/javascript">
 FormWeb=new Object();
 FormWeb.goForm=function(){
  var mountain = document.myForm.mountain.value;
  var height = document.myForm.height.value;
  message="The height of mountain " + mountain + " is " + height + " m";
  document.myForm.info.value=message;
 }
</script><form name="myForm">
 <label>Mountain:
  <input type="text" name="mountain">
 </label>
 <label>Height:
  <input type="text" name="height">
 </label>
 Summary:
 <textarea name="info" cols=50 rows=5></textarea>
 <input type="button" name="submit" value="go" onClick="FormWeb.goForm()">
</form>


lub poprzez odwołanie DOM do elementów formularza jak do tablicy, gdzie:

 • formularz – forms[0], forms[1], forms[2]…
 • elemnet – elements[0], elements[1], elements[2]…
<script type="text/javascript">
 FormWeb=new Object();
 FormWeb.goForm=function(){
  var mountain = document.forms[0].elements[0].value;
  var height = document.forms[0].elements[1].value;
  message="The height of mountain " + mountain + " is " + height + " m";
  document.myForm.info.value=message;
 }
</script>
javascript