preprocesor SASS

Syntactical Awesome StyleSheet– język skryptowy, którego kod przetwarzany jest do plików wynikowych kaskadowych arkuszy stylów – CSS.

 

Uruchomienie SASS

 1. Instalacja Ruby – download
 2. odpalenie konsoli (terminal/cmd)
 3. sprawdzenie czy mamy już Ruby ruby -v
 4. sprawdzamy czy mamy gem gem --version
 5. instalacja SASS
  1. na systemie Windows gem install sass
  2. na Mac OS lub Linux sudo gem install sass

 

Uruchomienie SASS z node.js

 1. instalacja node.js – download z nodejs.org
 2. command terminal – sprawdzenie wersji node node -v
 3. stworzenie pliku package.json – zawierającego definicje projektu – npm init
  1. name – brana z nazwy katalogu
  2. version (1.0.0)
  3. description
  4. entry point (index.js)
  5. test command
  6. git repository
  7. keywords
  8. author
  9. license (ISC)
 4. instalacja sass kompilatora i dodanie go do devDependencies – npm install node-sass –save-dev
 5. instalacja potrzebnych modułów z zapisanego pliku package.json – npm install
 6. odinstalowanie npm uninstall jquery –save – jeśli był dodany jako dependencies
 7. modyfikacja script w package.json – dodanie polecenie do kompilacji sass na css i watchowania zdarzeń – „compile:sass” : ” node-sass sass/main.sass css/style.css -w”
 8. command line – npm run compile:sass
 9. odświeżanie plików w przeglądarce po ich zmianie, instalacja globalna – npm install live-server -g (linux sudo npm install…)
 10. command line w katalogu projektu – live server – otwiera domyślną przeglądarkę z otwartą stroną z portem 127.0.0.1:8080

framework:

 • compass
 • inuit.css

 

Preprocesor SASS odmiany:

 • SASS – bez klamer i średników na końcu lini
 • SCSS – zawiera klamry i średniki
SASS SCSS
indentation curly braces & semi-colons
strict rules for whitespace ignores whitespace
=my-mixin @mixin my-mixin
+my-mixin @include my-mixin
@import foo @import foo
@extend foo @extend foo

 

kompilacja online: (do sprawdzenia)

 • http://codepen.io/pen
 • http://jsbin.com/
 • http://cssdeck.com/labs
 • http://fiddlesalad.com/sass/
 • http://beautifytools.com/sass-compiler.php
 • http://devotter.com/sass-compiler
 • http://sassmeister.com/
 • http://rendera.herokuapp.com/

 

korzyści:

 • zmienne
 • wstawki
 • porcjowanie plików, plik partials oznaczony _ przed nazwą – _mixins.sass
 • dziedziczenie selektorów
 • zagnieżdzanie
 • pętle warunkowe
 • pętle iteracyjne

 

SASS – build process – npm


 1. compile:sass – npm install compile-sass –save-dev
 2. concat:css – npm install concat –save-dev
  1. concat -o output.css ./1.css ./2.css ./3.css
 3. prefix:css – npm instal autoprefixer –save-dev + npm install postcss-cli –save-dev (autoprefixer jest częścią paczki postcss)
  1. -b – okresla browser i x ostatnich wersji
  2. -o – output plik
 4. compress:css – za pomocą paczki node-sass
  1. –output-style compressed
 5. build:css – npm install npm-run-all –save-dev – npm run build:css
  1. –parallel – uruchamianie tasków jednocześnie

 

uruchomienie pojedynczego taska – npm run compile:sass

plik packages,json:

"devserver": "live-server",
"start": "npm-run-all --parallel devserver watch:sass",
"watch:sass": "node-sass sass/main.scss css/style.css -w",
"compile:sass": "node-sass sass/main.scss css/style.comp.css",
"concat:css": "concat -o css/style.concat.css css/icon-font.css css/style.comp.css",
"prefix:css": "postcss --use autoprefixer -b 'last 10 versions' css/style.concat.css -o css/style.prefix.css",
"compress:css": "node-sass css/style.prefix.css css/style.css --output-style compressed",
"build:css": "npm-run-all compile:sass concat:css prefix:css compress:css"

Komendy SASS

 • sass-watch – przegląda katalog w poszukiwaniu plików do przetworzenia
 • sass-update – jednorazowa kompilacja
 • sass-check – sprawdza składnię bez kompilacji
 • sass-style NAME – styl css na wyjściu, jako NAME:
  • nested
  • compact
  • compressed
  • expanded
 • sass-compas – importowanie modułów Compass, ładuje konfigurację projektu
 • sass-help – pomoc
 • watch – kompiluje pliki gdy zostaną zmienione

 

Komendy Compass

 • compass clean – usuwa wygenerowane pliki i czyści cashe
 • compile – kompiluje pliki SASS do CSS
 • create – tworzy nowy projekt
 • init – dodaje Compass do projektu

 

Komendy SASS w Start Command Prompt with Ruby

 • sass–watch sass/styles.scss : css/styles.css

http://grafmag.pl/artykuly/wstep-do-sass-prepreocesora-jezyka-css/

http://sass-lang.com/

 

 

kompilacja z poziomu konsoli z Ruby

 

sass [options] [input] [outpu]

sass –help – pomoc

sass –watch sass/styles.scss:css/styles.css – śledzenie

Ctrl – C – zakończenie śledzenia, potwierdzenie przez T/N

sass –watch sass/styles.scss:css/styles.css –style compressed – otrzymujemy skompresowany plik css

 

sass shell – sass -i

 

Konwerter css – scss:

http://sebastianpontow.de/css2compass/

 

Frameworks:

 • http://oddbird.net/susy/
 • http://breakpoint-sass.com/
 • http://compass-style.org/
 • http://compass-style.org/reference/compass/

 

Funkcje kolorów:

http://jackiebalzer.com/color

 

 

Partials in SASS

 • abstracts – katalog z plikami w których kod nie jest kompilowany na css
  • _variables.sass
  • _mixins.sass
  • _functions.sass
 • base
  • _utilities.sass
  • _animations.sass
  • _typo.sass
  • _base.sass
 • components – building blocks/ organisms w Atomic Design nie zależne, re-używalne elementy, które mogą wystąpić w dowolnym miejscu strony
 • layouts – elementy które są na każdej stronie, trzyma razem components – jak templates w Atomic Design
  • _header.sass
  • _footer.sass
 • pages – specyficzne style tylko dla jednej, określonej strony, występujące tylko tam
  • _home.sass
  • _contact.sass
 • themes – kiedy uzywamy różnych tematów dla aplikacji
 • vedors – inne pliki css które są potrzebne do działania strony/aplikacji
  • bootstrap.css
  • icons.css