Post Object – dodanie wykazu wpisów custom post na dowolną stronę WP

W Custom Fields tworzymy pole typy Repeater (events_home) a w nim pole typu Post Object (event_home).

W kodzie strony na której maja wyświetlać się wybrane wydarzenia:


       <?php if(have_rows('events_home',5)): ?>
	       <?php while(have_rows('events_home',5)): the_row();?> 

        <?php $post_object = get_sub_field('event_home');
        if( $post_object ): 
        	$post = $post_object;
        	setup_postdata( $post ); ?>

     <div>
      <a href="<?php the_permalink(); ?>" class="overlay-link"></a>
       <p class="date"><?php if(get_field('event_date')): 
       $date = DateTime::createFromFormat('Ymd', get_field('event_date'));
       echo $date->format('d. m.Y'); 
       endif; ?></p>
       <p class="time">godzina: <?php the_field('godzina'); ?></p>
       <?php $terms = get_the_terms( $post->ID, 'wydarzenia-category' ); ?>
          <h3><a href="<?php 
          foreach ( $terms as $term ) {
           $term_link = get_term_link( $term, 'wydarzenia-category' );
           echo esc_url( $term_link );
           }?>">
           <?php foreach ( $terms as $term ) {echo $term->name;} ?></a></h3>
       <h4><?php the_field('miasto'); ?></h4>
       <p class="info"><?php the_title(); ?></p>
      <span class="overlay"></span>
     </div>


         <?php wp_reset_postdata(); ?>
        <?php endif; ?>

	       <?php endwhile; ?> 
       <?php endif; ?>
     <?php wp_reset_query();?>