Powrót do Dev Notes

dodanie listy postów

  • wyświetlenie tytułu kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii:

<?php echo get_cat_name(2);?>

 

  • wyświetlenie tytułu aktualnej kategorii na stronie kategorii:

<?php single_cat_title(); ?>

 

  • wyświetlenie listy wpisów na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii i ilości wpisów:
<?php global $post;
$myposts = get_posts('numberposts=2&category=2');  
  foreach($myposts as $post) :$wp_query->post;
  setup_postdata($post); ?>
    //code for posts list
<?php endforeach; ?>

 

  • wyświetlenie tytułu wpisu:

<?php the_title(); ?>

 

  • pobranie linku do wpisu:

<?php the_permalink(); ?>

 

  • wyświetlenie daty wpisu:

<?php the_time(’Y-m-d’)?>

 

  • wyświetlenie kawałka treści wpisu:

<?php echo limit_words(get_the_excerpt(), ’35’); ?>

<?php echo limit_words(get_the_excerpt(), ’25’); echo(’ […]’);?>

<?php the_content((’Czytaj więcej…’)); ?>

 

  • wyświetlenie miniatury wpisu/ zastepczego zdjecia w przypadku jej braku:

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(’thumbnail’); }

else { ?><img src=”<?php bloginfo(’template_url’);?>/images/blind.jpg” alt=””/><?php ; } ?>