narzędzie do tworzenia w vue – vue-cli

npm install -g @vue/cli

 

Vue, czym jest, co zawiera:

 • mechanizmy templateowania kodu czy powiązywanie danych z elementami DOMu poprzez zapisanie wyrażenia w potrójnym nawiasie klamrowym {{{ myText }}} gdzie myText: „Hello <br> beautiful world” – zostanie zinterpretowane jako kod html i po słowie Hello kolejne rozpoczną się od nowej lini, w nowszej wersji Vue poprzez użycie v-html

tworzenie projektu

dołączenie skryptu vue.js do kodu

 • wersja developerska – https://vuejs.org/js/vue.js
 • wersja produkcyjna – https://vuejs.org/js/vue.min.js

– vue create <project name>

 1. manualny setup projektu:
 2. technologie tworzonej aplikacji:
  1. TypeScript
  2. PAW
  3. Router ✓
  4. Vuex
  5. CSS pre-processors ✓
  6. Linter / Formatter ✓
  7. Unit testing ✓
  8. E2E Testing
 3. CSS pre-procesor – sccs/sass
 4. ESLint + Airbnb
 5. Lint on save
 6. unit testin na Jest lub Mocha + Chai
 7. in dedicated config files – w osobnym pliku

Dyrektywy

atrybuty stosowane w szablonach, poprzedzone prefiksem v-

 • v-model – wiązanie elementów DOM (np input) z wartościami obiektu data
 • v-for – wykonywanie pętli na powiązanym elemencie DOM
  • kiedy zamkniemy w nawiasach nazwę wywołania pojedynczego odwołania dostajemy dostęp do indexu konkretnego odwołania: v-for=”(id, index) in userIds” :key=”index”
 • v-if – warunkowe renderowanie elementu DOM
 • v-else
 • v-show
 • v-on – dołącza do elementu detektor zdarzeń.
  • alias @ – v-on:keyup.enter=”addItem” = @keyup.enter=”addItem” – more
 • v-bind – wiązanie wyrażeń do atrybutów elementów DOM
  • alias : – v-bind:title=”MyTitle” = :title=”MyTitle”

 

dyrektywa v-bind – pozwala łączyć reaktywny element z obiektu data z templatem, skrótowo zastępowana :

v-bind:style=”myStyle” skracamy do :style=”myStyle”

 

Użycie Vue

 • el – wskazujemy nadrzędny element którego cała zawartość będzie obserwowana i przetwarzana jako wirtualne drzewo DOM (Virtual DOM)
 • data – funkcja przechowywująca  dane
 • methods – przechowuje funkcje dostępne w zasięgu instancji
 • computed – wartości obliczane dynamicznie

Odwołanie się do powyższych właściwości za pomocą this

 

Tagi slot

stanowią one placeholder, zamiast nich renderowane jest to co zostało umieszczone w elemencie rodzica.

 

const NewComponent = {
 name: 'NewComponent',
 template: `
<h2>Lorem ipsum dolor</h2>

`
}

new Vue({
 el: "#app",
 components: {
  NewComponent,
 },
 data: {
  name: "Agnieszka",
  myStyle: {
   color: '#e22117'
  }
 },
 methods: {
  handleClick() {
   alert('heeello!');
  }
 },
 template: `
  


&lt;div&gt;


&lt;h1 :style="myStyle"&gt;Hello {{name}}&lt;/h1&gt;&lt;NewComponent/&gt;
&lt;button v-on:click="handleClick"&gt;click me&lt;/button&gt;
&lt;/div&gt; `
});

deklaracja użycia stworzonych komponentów przez obiekt components, a użycie poprzez zamieszczenie nazwy w tagach.

dyrektywa v-on – obsługa eventów, skrótowo zastępowana @ + nazwa eventu
v-on:click=”handleClick” skracamy do @click=”handleClick”

dyrektywa v-model – tworzy 2-way binding

Komponenty tworzymy w plikach z rozszerzeniem .vue a potem importujemy do pliku .js

 

cukier syntaktyczny do v-banding i @input=”handlerchange”

 

Eventy

 • @click
 • @keypress
 • @keyup

v-model

pozwala na two way banding – przypisując do pola input v-model=”name” zmieniamy wartość pola poprzez zmianę tekstu na stronie w polu input

Event modifiers

modyfikuje sposób w jaki event nasłuchuje, poprzez znak . i wprowadzenie filtra np klawisz alt:


&lt;button @click.alt="logMessage"&gt;Click Me!&lt;/button&gt;

@click.prevent – nadany na link blokuje jego domyślną akcję przejścia na stronę.

dokumentacja

 

if else statement

v-if

v-else-if – kiedy pierwszy element ma deklarację v-if, a drugi v-else-if – tylko przy false pierwszego, drugi jest rozpatrywany.


&lt;button @click="toggleName"&gt;Click Me to {{ showName }} name&lt;/button&gt;
&lt;button @click="toggleAge"&gt;Click Me to {{ showAge }} age&lt;/button&gt;mario25xxx

v-for

Komponenty
każdy komponent reprezentuje odmienny część aplikacji, strony – header, footer, login panel

App.vue – root component –