Powrót do Dev Notes

słownik codera

 • refactoring – refaktoryzacja – modyfikacja istniejącego kodu w celu wykonania tego samego zadanie w bardziej wydajny czy elegancki sposób
 • event handler – funkcja obsługi zdarzeń
 • remote scripting – skrypt zdalny
 • funkcja fabrykująca –
 • konstruktor –
 • debugowanie – usuwanie błędów z programu lub skryptu
 • literał tablicy []
 • protokół sieciowy – określa sposób komunikacji przez sieć
 • TCP – Transmission Control Protocol – komputer nasłuchujący (serwer) + komputer nawiązujący połączenie (klient), bazuje na nim większość internetowych technologii komunikacyjnych
 • port – przypisany numer do nasłuchiwania danego rodzaju komunikatów
 • sieć ogólnoświatowa (world wide web) – zestaw protokołów i formatów umożliwiających przeglądanie stron w przeglądarkach
 • HTTP – Hypertext Transfer Protocol – protokół umożliwiający komputerom żądanie dokumentów przez sieć
 • URL – Universal Resource Locator – adres url: https://webscene.pl/contact – 3 składowe adresu:
  • http:// – informuje jaki został użyty protokół
  • identyfikator serwera reprezentowany przez domenę
  • konkretny dokument, zasób
 • protocol-relative – adres url zależny od protokołu – ustawienie protokołu takie jak aktualny protokół ( src=”//ajax.googleapis.com/..”) , jeśli strona korzysta z:
  • http:// zostanie też ustawione http://
  • https:// zostanie ustawione https://
 • google Realtime
 • tickers – paski informacyjne
 • tablica asocjacyjna –
 • języki kompilowalne – wymagają kompilatora, program przekładający na język maszyny zanim się go uruchomi
 • język interpretowany – wykonywanie skryptu na bieżąco
 • unobtrusive scripting – technika pisania dyskretnych skryptów – info
 • best practices – zalecane metody programowania
 • graceful degradation – kontrolowana degradacja, idea tworzenia kodu z najnowszymi nowinkami technicznymi jednak 'zniżający się’ do wywołanie przez starsze wersje bez straty na dotarciu do najważniejszych danych
 • progressive enhancement – progresywne ulepszanie – zachowanie maksymalnie możliwej prostoty dokumentu HTML tak by działał nawet w prymitywnych przeglądarkach następnie dodawanie ulepszeń działających na nowszych wersjach.
 • feature sensing – wykrywanie funkcjonalności – sprawdzenie któa metoda jest obsługiwana i jej użycie, jeśli nie jest obsługiwana sprawdzenie kolejnej.
 • browser sensing – wykrywanie przeglądarki – sprawdzanie jaka przeglądarka będzie obsługiwała skrypt
 • LIFO – Last In First Out – ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu, stos – ang.stack. JS – metoda push i pop
 • FIFO – Fisrt In First Out – pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjsciu – kolejka – ang. queue.
 • AJAX – Asynchronous JavaScript and XML – grupa powiązanych ze sobą możliwości i technik – wysyłanie przez JavaScript żądań do serwera, odbieranie odpowiedzi, aktualizowanie fragmentó strony bez przeładowywania strony
 • HML – Extensible Markup Language – nie ma stałego zestawu znaczników, pozwala definiować własne znaczniki
 • AHAH – Asynchronous HTTP and HTML – żądanie fragmentu kodu html
 • API – Aplication Program Interface – set of routines, protocols, and tools for building software applications. Specifies how software components should interact
 • CDN – Content Delivery Network – sieci dystrybucji treści – witryny przechowujące zasoby z których można korzystać poprzez zamieszczenie, np. serwery Google, Microsoft do pobierania plików bibliotek JS
 • CGI – Common Gateway Interface – łączenie zewnętrznych programów z serwisem www aby stworzyć strone w 'locie’ na podstawie danych wprowadzanych przez uzytkownika
 • DOM – Document Object Model – obiektowy model dokumentu, model obiektów dokumentu
  • węzły (node) – znaczniki (elementy), atrybuty, teksty
  • atrybuty -przypisane znacznikom html (class, id)
 • Struktura danych drzewo –
  • kształt rozgałęziony (bez cykli – węzłów zawierających pośrednio lub bezpośrednio samych siebie),
  • struktura zagnieżdżona w której elementy mogą zawierać w sobie podobne do nich elementy,
  • jeden konkretnie zdefiniowany korzeń,
  • liście – węzły niemające potomków np. zmienne i wartości
 • WWW – world Wide Web
 • W3C – World Wide Web Consortium
 • XHR – XMLHttpRequest – obiekt języków skryptowych
 • HTML – Hyper Text Markup Language – język oznaczeń
 • encje – notacja oznaczeń zastępowana przez przeglądarkę konkretnym znakiem &..;
  • &lt; (less than) – <
  • &gt; (greater than) – >
  • &amp; – &
  • &quot; – „
 • XHTML
 • JSON – JavaScript Object Notation  – zapis struktury danych za pomocą obiektów JavaScript i tablic:
 • Y2K – Year 2000 Krisis, Year 2000 Kompatibility – z zawartym celowo błędem pisowni (K zamiast C), Year 2K – Year 2000 – problem z wcześniejszym oznaczaniem roku dwoma cyframi gdzie 01 – mógł oznaczać 1901 jak i 2001.
 • Sandbox- piaskownica – odizolowane środowisko wykonawcze, wbudowane w przeglądarki mechanizmy ograniczające możliwości działania skryptów JS. Zablokowane przeglądanie plików na komputerze, modyfikowanie zasobów nie należących do strony do której należą, łączenie się z innymi serwerami, wczytywanie schowka systemowego.
{
"klucz" : "wartość",
"klucz2" : [
 "tablica",
 "roznych",
 "elementow"
 ] 
}
 • ASCII – American Standard for Information Interchange – standardowy kod liczbowy używany w komputerach do reprezentacji znaków, przypisanie liczb 0 – 128 do znaków.
 • RSS – Really Simple Syndication
 • url – Uniform Resource Location
 • UTC – Universal Time Coordinated – wzorcowy czas ustawiony na podstawie TAI(fr. Temps Atomique International, ang. International Atomic Time), z uwzględnieniem nieregularności ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego.

 • Look and Feel
 • Object-oriented design