Rejestracja custom post

dodanie custom post type w pliku function.php a najlepiej w osobnym pliku custom-posts.php który podpinamy do function.php poprzez:


include_once 'lib/custom-functions.php';

 


// create Logotypes section in admin menu
add_action( 'init', 'create_logos' );
function create_logos() {
  register_post_type( 'logos',
    array(
      'labels' => array(
        'name' => 'Logotypy',
        'singular_name' => 'Logotyp',
        'add_new' => 'Dodaj Logotyp',
        'add_new_item' => 'Dodaj Logotyp',
        'edit' => 'Edytuj',
        'edit_item' => 'Edytuj Logotyp',
        'new_item' => 'Nowy Logotyp',
        'view' => 'Pokaż',
        'view_item' => 'Pokaż Logotyp',
        'search_items' => 'Wyszukaj Logotyp',
        'not_found' => 'Nie znaleziono Logotypu',
        'not_found_in_trash' => 'Brak Logotypu w Koszu',
        'parent' => 'Rodzic Logotypu'
      ),

      'public' => true,
      'menu_position' => 11,
      'hierarchical'=>true,
      'query_var' => false, 
      'supports' => array( 'title','editor','revisions'),
      'menu_icon' => 'dashicons-carrot',
      'has_archive' => false,
      'exclude_from_search' => true,
      'publicly_queryable' => false,
      'show_in_nav_menus' => false,
      'show_ui' => false,
      'taxonomies' => array( '' ),
      'rewrite' => array( 'slug' => 'book' )
    )
  );
}

lub w skróconej wersji, z dodaniem koloru do dodanej ikony:


add_action( 'init', 'create_opinie' );
function create_opinie() {
 register_post_type( 'testimonials',
  array(
   'labels' => array(
    'name' => __( 'Testimonials' ),
    'singular_name' => __( 'Testimonial' )
   ),
   'public' => true,
   'has_archive' => true,
   'menu_position' => 11,
   'supports' => array( 'title','editor','revisions'),
   'menu_icon' => 'dashicons-format-chat',
  )
 );
}

//add style color icon
add_action('admin_head', 'my_custom_colors');
function my_custom_colors() {
 echo '<style>
  #adminmenu div.wp-menu-image.dashicons-format-chat:before {
   color: #005590;
  }
 </style>';
}

gdzie:

 • query_var – wyszukiwanie w liście postów
 • menu_icon – ikona menu
 • exclude_from_search – wykluczenie z wyników wyszukiwania
 • show_in_nav_menus – wyświetlenie w widoku menu
 • show_ui – wyświetlenie w admin menu

 

Default: bottom of menu structure

 • 2 – Dashboard
 • 4 – Separator
 • 5 – Posts
 • 10 – Media
 • 15 – Links
 • 20 – Pages
 • 25 – Comments
 • 59 – Separator
 • 60 – Appearance
 • 65 – Plugins
 • 70 – Users
 • 75 – Tools
 • 80 – Settings
 • 99 – Separator

For the Network Admin menu, the values are different

 • 2 – Dashboard
 • 4 – Separator
 • 5 – Sites
 • 10 – Users
 • 15 – Themes
 • 20 – Plugins
 • 25 – Settings
 • 30 – Updates
 • 99 – Separator