przedostatni element listy

li:nth-last-child(2){
	margin-right: 0;
}