Zmienne:

przypisanie wartości:

$myVariable=”This is my variable”;

$myVariable=33;

$myVariable=true;

$myVariable=(20*5);

 

Stałe:

define(„NAME_OF_MY_CONSTANT”, „text”);

define(„NAME_OF_MY_CONSTANT”, 333);

 

Tablica asocjacyjna:

$associate=array(„key1″=>”value1″,”key2″=>”value2”);

 

Tablice z kluczem numerycznym – wpisanie elementów:

$numeric=array(„e10″,”e1″, 3, true);

$assoNum=array(0=>’value”,1=>”value”,2=>”value”);

 

Obiekty – tworzone poprzez zdefiniowanie klasy:

<?php   class PropMethod {     private $propString="to jest tekst";     private $propNum = 3;     private $propBool = true;     public function showString{       echo $this->propString;
    }
  }
  
  $obiekt=new PropMethod();
  echo $obiekt->showString();
?>

Typ logiczny
true/false – 1/0
true+true=2
true*false=0

 

w PHP obiekt i jego właściwości oddzielamy strzałką ->

w Javascript kropką .

myObject->myProp=20; //PHP

myObject.myProp=20; //JavaScript

 

Operatory PHP

pełna lista.

 • przypisania = , przypisanie wartości do zmiennej

$sampleNum=20; $sampleNum +=50; echo $sampleNum; $sampleString=”Mount”; $sampleString .=” Everset”; echo $sampleString; wynik:70 wynik: Mount Everest

 • arytmetyka
  • + dodawanie
  • – odejmowanie
  • / dzielenie
  • * mnożenie
  • % modulo – reszta liczby całkowitej po dzieleniu
 
<?php
for ($count = 1; $count <= 12; $count++) {   $valid = $count % 2;   if ($valid) {     echo $count, " jest parzysta";   } else {     echo $count, " jest nie parzysta";   }   } ?>

funkcje:

 • urlencode – przetwarzanie odnośnika przez Bezpiecznie wyświetlał SIĘ Jako parametr w innym adresem url
 • substr (ciąg, start, długość) – zwraca wskazaną CZĘŚĆ łańcucha znakow, Gdzie:
  • Łańcuch – Łańcuch z którego pobieramy
  • start – wskazanie znaků od którego pobieramy, poprzez:
   • liczba dodatnia (np.6) – Który znak od początku łańcucha,
   • liczba ujemna (np.-6) – Który znak od Konca łańcucha,
   • 0 – Początek łańcucha
  • Długość – Długość wyrażona poprzez:
   • dodatnia liczba (np.300) – liczona od początku łańcucha,
   • liczba ujemna (np.-300) – liczona od Konca łańcucha
 • strip_tags – usuwa znaczniki HTML, XML, PHP z łańcucha znakow
 • mail()
 • mb_strtolower – zamienia ciąg znaków na małe litery
 • trim(”  Hello World!      „, ” „); – usuwa wskazane znaki z początku i końca łańcucha,
 • explode(’/’, wyrażenie); – dzieli wyrażenie na elementy tablicy poprzez element podany jako pierwszy parametr
 • ucfirst(’ ’) – pierwsza litera wyrażenia wielka,
 • number_format() – formatowanie liczb w tysiącach w zależności od podanych parametrów (jednego, dwóch lub czterech, nie przyjmuje trzech parametrów:
   • echo number_format(„3000000”); -> 3,000,000
   • echo number_format(„3000000”,2); -> 3,000,000.00
   • echo number_format(„3000000″,2,”,”,”.”); -> 3.000.000,00
   • $time = number_format(sprintf(’%0.2f’, $qrow[1] * 1000),2, ’.’, ’,’);
 • sprintf() – zamienia % na zmienną przekazaną jako argument
  • sprintf(„%f”,0.2); -> 0.200000
  • sprintf(„%u”,954.65); -> 954
  • możliwe formaty:
   • %% – Returns a percent sign
   • %b – Binary number
   • %c – The character according to the ASCII value
   • %d – Signed decimal number (negative, zero or positive)
   • %e – Scientific notation using a lowercase (e.g. 1.2e+2)
   • %E – Scientific notation using a uppercase (e.g. 1.2E+2)
   • %u – Unsigned decimal number (equal to or greather than zero)
   • %f – Floating-point number (local settings aware)
   • %F – Floating-point number (not local settings aware)
   • %g – shorter of %e and %f
   • %G – shorter of %E and %f
   • %o – Octal number
   • %s – String
   • %x – Hexadecimal number (lowercase letters)
   • %X – Hexadecimal number (uppercase letters)
  • dodatkowe wartości formatu umieszczane pomiędzy % a literą – %.2f
   • + (Forces both + and – in front of numbers. By default, only negative numbers are marked)
   • ’ (Specifies what to use as padding. Default is space. Must be used together with the width specifier. Example: %’x20s (this uses „x” as padding)
   • – (Left-justifies the variable value)
   • [0-9] (Specifies the minimum width held of to the variable value)
   • .[0-9] (Specifies the number of decimal digits or maximum string length)

 

php7