Powrót do Dev Notes

Tworzenie własnych plugin’ów jQuery

Plugin’y biblioteki jQuery są deklarowane w metodzie jQuery.fn

jQuery.fn.myOwnPlugin = function (){
//kod pluginu
};

instrukacja odwołania się do plugin’u

$(’.selector’).myOwnPlugin();

 

By uniknąć potencjalnych konfliktów należy korzystać z przestrzeni nazw biblioteki jQuery.

By użyć aliasu $, funkcję plugin’u należy zamknąć w samoczynnie wykonywanej funkcji anonimowej.

(function($) {
jQuery.fn.myOwnPlugin = function() {
//kod plugin’u
};
})(jQuery);

Określenie opcji przekazywanych do plugin’u – umieszczenie ich w nawiasach metody fn, określone formatem JSON(JavaScript Obiect Notation).

 

Używając metody extend() scalamy ustawienia domyślne i opcje.

Metoda extend() umożliwia rozszerzenie obiektu o jeden lub większą liczbę dodatkowych obiektów przez scalenie obiektu lub obiektów po prawej stronie z obiektem (pierwszym) po lewej stronie.

 

Minifikacja – technika do usuwania zbędnych znaków (komentarze, podział wierszy, spacje, tabulatory) w celu skrócenia czasu ładowania.

Za pomocą narzędzia JSMIN lub narzędzia JavaScript Packer.

 

Zamieszczanie: