ES8

string padding – funkcja dla ciągów tekstowych (string) .padStart() i .padEnd() – dodaje przestrzeń przed lub po ciągu znaków.


"MasterOfPuppets".padStart(20, '+');

daje przestrzeń wolną na 5 spacji, lub znaków podanych jako drugi parametr (20 – 15 – długość ciągu znaków)

trailing commas  – pozwala na dodanie końcowego przecinka do listy parametrów funkcji


const myFunc = (a, b, c, d,) => {
 console.log(a);
}
myFunc(1, 2, 3, 4,);

Object value, entries

wcześniejsza wersja JS oferowała Object.keys()

let users = {
  username0: "Jim Holden",
  username1: "Naomi Nagata",
  username2: "Alex Kamal",
  username3: "Amos Burton"
}

Object.keys(users).forEach((key, index) => {
  console.log(key, users[key]);
})

zwracał klucz i wartość i pozwalał iterować po obiekcie.

w ES8 mamy możliwość iteracji po obiekcie dzięki:

Object.values(users).forEach(value => {
  console.log(value);
})

Object.entries(users).forEach(value => {
  console.log(value);
})

Object.values() – zwraca wartości obiektu, Object.entries() zraca tablcię wartości i klucza.