Znaczniki html5

oznaczone w poniższym wykazie kolorem:

 • <!– tekst –> – komentarz
 • <!DOCTYPE> – typ dokumentu
 • a – odnośnik do strony, elementu strony
 • abbr – skrót słowny , element bloku tekstowego, z atrybutem title
 • address – kontener adresu
 • area – obszar wewnątrz mapy odsyłacza
 • article – niezależna część dokumentu
 • aside – treść powiązana z zawartością artykułu?
 • audio – kontener treści dźwiękowej
 • b – pogrubienie
 • base – podstawowy format url dla wszystkich odnośników na stronie
 • bdo – kierunek wyświetlania tekstu
 • blockquote – blok cytowanej treści z atrybutem cite – podaje źródło cytatu
 • body – początek elementu body
 • br – przerwa pojedyncza
 • button – przycisk klikalny
 • canvas – kontener do renderowania grafiki
 • caption – nagłówek tabeli
 • cite – kontener cytatu, tytuł pracy, książki, artykułu, filmu
 • code – format dla tekstu kodu komputerowego
 • col – kolumny tabeli
 • colgroup – grupa kolumn tabeli
 • command – komenda, którą użytkownik może wywołać
 • datalist – generator listy, używany z znacznikiem <input> i jego atrybutem list
 • dd – kontener wartości elementu dt, opis słowa definiowanego
 • del – oznaczenie usuniętego tekstu, najczęściej przez jego przekreślenie
 • details – zawiera szczegóły elementu
 • dfn – definicja terminu, element bloku tekstowego
 • div – sekcja w dokumencie
 • dl – lista definicji
 • dt – objaśniany termin definicji, słowo definiowane
 • em – wyróżniony tekst
 • embed – zewnętrzny, interaktywny plugin lub treść
 • fieldset – kontener ramki rysowanej dookoła zawartości
 • figcaption – podpis elementu figure
 • figure – zawiera grupę treści multimedialnych, ich podpisy
 • footer – kontener stopki elementu, strony
 • form – formularz
 • h1 – h6 – nagłówki
 • head – kontener pierwszego kodu interpretowanego przez wyszukiwarkę
 • header – kontener nagłówka elementu, strony
 • hgroup – nagłówek sekcji zawierający wiele elementów h1-h6
 • hr – pozioma linia
 • html – kontener dokumentu html
 • i – kursywa, wyróżnienie tekstu np. inna intonacją głosu
 • iframe – ramka iframe (pływająca), zawiera atrybuty:
  • name pozwalający na nadanie nazwy,
  • width, height
  • seamless – pozwalający osadzić ramkę tak by była częścią dokumentu, krawędzie i paski przewijania znikają
  • srcdoc – bezpieczne osadzanie potencjalnie niebezpiecznych treści
  • sandbox – ustawienie dodatkowych restrykcji dla treści osadzonych w ramce, jego wartości:
   • allow-top-navigation – umożliwia nawigowanie najwyższego rodzica kontekstu, z poziomu ramki można kontrolować stronę na której została ona wykorzystana
   • allow-same-origin – traktowanie treści osadzonej jako elementu o tym samym pochodzeniu
   • allow-forms – pozwala na działanie formularzy dostępnych na osadzonej stronie
   • allows-scripts – pozwala na działanie skryptów dostępnych na osadzonej stronie
 • img – kontener obrazka
 • input – pole do wprowadzania tekstu
 • ins – oznaczenie dodanego tekstu wewnątrz paragrafu, najczęściej oznaczony podkreśleniem
 • kbd – kontener tekstu wprowadzanego przez użytkownika z klawiatury np. F5
 • keygen – reprezentacja kontrolera generatora par kluczy
 • label – etykieta pola formularza w interfejsie użytkownika
 • legend – tytuł na granicy ramki
 • li – pozycja z listy
 • link – źródło odwołania (np. css)
 • main
 • map – kontener mapy odsyłacza
 • mark – ciąg znaków, tekstu w jednym dokumencie, oznaczony lub wyróżniony jako odwołanie w innym dokumencie, oznaczenie tekstu ważnego, przydatnego dla czytelnika
 • menu – lista poleceń
 • meta – dodatkowe informacje
 • meter – kontener określający wartość z przedziału
 • nav – sekcja nawigacji
 • object – osadzony obiekt, osadzenie apletów Java, atrybut type definiuje rodzaj osadzanego obiektu, atrybuty width, height – określają wymiary osadzanego apletu, współpracuje ze znacznikiem param
 • ol – lista numerowana
 • optgroup – tworzenie grup opcji na liście
 • option – poszczegulne opcje rozwijanej listy
 • output – definiuje postęp zadania dowolnego typu, pozwala na umieszczenie wyników obliczeń bezpośrednio na stronie
 • p – blok paragrafu
 • param – dodawanie parametrów, np. przy osadzaniu apletu Java, znacznik bez pary domykajacej
 • pre – tekst z zachowaniem jego oryginalnego formatowania
 • progress – postęp zadania
 • q – cytowany tekst w cudzysłowie, mała partia tekstu będącego częścią większego elementu tekstowego
 • rp – wskaźnik w anotacjach języka programowania Ruby definiujący co pokazać przeglądarkom, które nie obsługują elementu <ruby>
 • rt – komponent tekstowy anotacji języka Ruby
 • ruby – element bloku anotacji Ruby
 • samp – przykład kodu komputerowego, wynik działania aplikacji np.: Hello World
 • script – kontener JavaScript lub innego skryptu
 • section – identyfikator do grupowania treści
 • select – lista wybieralna
 • small – mały tekst
 • source – kontener zasobów multimedialnych różnych specyfikacji
 • span – wpisana sekcja w dokument
 • strong – zaakcentowany mocno tekst
 • style – kontener rodzaju stylu
 • sub – indeks dolny
 • summary – informacja dotycząca elementu details
 • sup – indeks górny – x<sup>2</sup>
 • table – tabela
 • tbody – właściwa zawartość tabeli
 • td – komórka tabeli
 • textarea – obszar tekstowy
 • tfoot – stopka tabeli
 • th – nagłówek tabeli
 • thead – nagłówek tabeli
 • time – kontener daty/czasu, z atrybutem datatime gdzie podaje się czas w formie dostosowanej dla aplikacji i robotów sieciowych
 • title – tytuł dokumentu
 • tr – wiersz tabeli
 • ul – lista wypunktowana
 • var – styl zmiennej w formule
 • video – element odnośnika pliku video
 • wbr – miejsca możliwości złamania wiersza w przypadku długich słów lub ciągów znaków (Inspiracje!wbr /!Fotograficzne.pl)

Przykłady:

<figure>
 <img src="images/logo.png" alt="webscene">
 <figcaption>Wdrożenia WordPress</figcaption>
</figure>

<cite>“Swoją drogą. Opowieść o trzech podróżach po inne życie”</cite>

<blockquote cite="http://www.tomekmichniewicz.pl/">„Zabiorę cię w dowolne miejsce na świecie. Pod jednym warunkiem – decyzję, dokąd chcesz lecieć i po co, musisz podjąć już, w tej chwili”.</blockquote>

<abbr title="ang. Hyper Text Markup Language">HTML</abbr>

<object type="application/x-java-applet" height="250" width="250">
 <param name="code value="aplication" />
 <param name="archive" value="aplication.jar" />
 The applet can't be started. Install the Java Virtual Machine
</object>

Inspiracje<wbr />Fotograficzne<wbr />.pl

 

Wykorzystanie znacznika ruby do przypisów nad wyrazami:

<ruby>Agnieszka<rt>imię</rt> Trefler<rt>nazwisko</rt></ruby>

 

obiekty DOM w HTML5 do przechowywania:

 • przechowywanie w sesji
 • przechowywanie globalne
 • przechowywanie lokalne
 • przechowywanie w bazie danych

przechowywanie w parach: klucz-wartość

 

Przechowywanie w sesji

użytkownik może przechowywać dane pojedynczej strony tak długo jak trwa przeglądanie tej strony. Opuszczenie strony równa się utracie danych.

metody przechowywania:

 • set – .setItem() – pobieranie danych
 • get – .getItem() – pobieranie danych

 

przechowywanie wartości: sessionStorage.setItem(„key”, value);

pobranie przechowywanych danych: sessionStorage.getItem(key);

key – wartość tekstowa, lub zmienna/funkcja zawierająca/zwracająca typ tekstowy.

 

<script type="text/javascript">
 webData=new Object();
 
 webData.setData=function(){
  sessionStorage.setItem("firstM",document.mountain.firstM.value);
 }
 
 webData.getFirst=function(){
  mountainName=sessionStorage.getItem("firstM");
  alert(mountainName + " it's a mountain");
 }
</script>
<form name="mountain">
 <input type="text" name="firstM" placeholder="first mountain"> 
 <input type="button" onClick="webData.setData()" value="save"> 
 <input type="button" onCLick="webData.getFirst()" value="check">
</form> 

Przechowywanie lokalne

jest trwałe. działa podobnie jak cookies ale z różnicami:

 • prz. lokalne pozwala na przechowywanie wykorzystujące większą ilość przestrzeni niż cookies
 • dane prz. lokalne nie są automatycznie retransmitowane za każdym zapytaniem do serwera – dużo mniej pracy dla serwera i przegladarki
 • dane prz. lokalnie są transmitowane tylko w odpowiedzi na zapytanie

Przechowywanie, czyszczenie, odzyskiwanie danych poprzez element – localStorage()

 

wykaz elementów HTML:

http://www.html-5-tutorial.com/all-html-tags.htm

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element

 

Ogólne nowości w html5:

 • usprawniona obsługa błędów podczas parsowania HTML
 • zintegrowane sprawdzanie poprawności formularzy
 • lokalne przechowywanie
 • znaczniki nagłówka i stopki
 • zintegrowana obsługa znaczników audio/wideo
 • znacznik canvas – dynamiczne tworzenie grafiki i obrazów
 • interfejs API (Application Programming Interface) geolokacji, drag & drop, Google Docs

 

testowanie w przegladarkach

 

HTML5