Powrót do Dev Notes

DOM – Document Object Model

DOM – obiektowy model dokumentu.

interfejs programowy aplikacji (API) wbudowany w przeglądarkę www.

 

Obiekty w DOM mają:

 • właściwości – zmienne opisujące stronę www lub dokument
 • metody – funkcje do manipulowania elementami

 

Wyznaczanie elementu, odwołanie się do obiektu

poprzez wskazanie obiektu nadrzędnego oraz nazwa (lub nazwy) obiektu potomnego oddzielone .

window.document.myImage

document.forms.contact – <form name=”contact”>

 

Hierarchi DOM

 • window (parent, frames[], self, top)
  • location
  • history
  • document
   • links[]
   • anchors[]
   • images[]
   • obiekty DOM level1
   • forms[]
    • elementy formularza

 

metoda obiektu window – window.alert() lub alert()

 

Węzły

właściwości:

 • style – zmiana wartości styli
 • nodeName – nazwa węzła,
  • węzły oparte na znacznikach html – nazwa to nazwa znacznika,
  • węzły dokumentów – nazwa to kod #document
  • węzły tekstowe – #text
 • nodeType – wartość całkowita, typ węzła
  • 1 – zwykłe znaczniki html
  • 3 – węzły tekstowe
  • 9 – węzły dokumentu
 • nodeValue – tekst zawarty w węźle tekstowym, inne typy węzłów nie mają tej właściwości
 • innerHTML – treść html węzła
 • id – identyfikator węzła
 • classname – wartość atrybutu class węzła

 

właściwości relacji węzłów

 • firstChild – pierwszy obiekt potomny węzła
 • lastChild – ostatni obiekt potomny węzła
 • childNodes – tablica węzłów potomnych danego węzła, użycie pętli pozwala zadziałać na wszystkich węzłach wewnątrz danego obiektu (ul.childNodes.length)
 • previousSibling – węzeł równorzędny przed bieżącym
 • nextSibling – węzeł równorzędny po bieżącym
 • parentNode – obiekt zawierający bieżący węzeł

 

właściwości przesunięcia

 • offsetLeft – odległość od lewej krawędzi okna przeglądarki lub obiektu zawierającego dany węzeł do lewej krawędzi obiektu węzła
 • offsetTop – odległość od górnej krawędzi okna przeglądarki lub obiektu zawierającego dany węzeł do górnej krawędzi obiektu węzła
 • offsetHeight – wysokość obiektu węzła
 • offsetWidth – szerokość obiektu węzła

 

Metody dokumentu

 • document.getElementById() – zwraca element o atrybucie id
 • document.getElementsByTagName(znacznik) – zwraca tablica zawierająca elementy o podanej nazwie znacznika
  • symbol wieloznaczny * pozwala otrzymać tablicę wszystkich węzłów dokumentu
 • document.createTextNode(tekst) – tworzy nowy węzeł tekstowy zawierający podany tekst
 • document.createElement(znacznik) – tworzy nowy element html, po utworzeniu można go dodać do dokumentu
 • document.documentElement – obiekt reprezentujący sam dokument, pozwala na odczyt informacji o dokumencie

 

Metody węzłów

 • appendChild(nowy) – dołącza wskazany nowy węzeł po wszystkich istniejących węzłach obiektu
 • insertBefore(nowy, istniejący) – wstawia nowy węzeł potomny przed wskazanymi istniejącymi węzłami potomnymi
 • replaceChild(nowy, stary) – zastępuje wskazany węzeł nowym
 • removeChild(węzeł) – usuwa wskazany węzeł
 • hasChildNodes() – zwraca true jeśli obiekt ma węzeł/węzły potomne
 • cloneNode() – tworzy kopię istniejącego węzła
  • przekazanie do metody parametr true – kopia będzie zawierać również wszystkie węzły potomne oryginału
 • getAttribte(nazwa atr) – pobiera wartość wskazanego atrybutu, zapisuje w zmiennej
 • setAttribute(nazwa atr) – ustawia wartość atrybutu
 • removeAttribute(nazwa atr) – usuwa dany atrybut
 • hasAttributes() – true jeśli węzeł ma atrybuty, false jeśli nie ma.