$(document).ready oraz $(window).load

$(document).ready – wczytanie całego dokumentu HTML i przygotowanie (nie załadowanie) wszystkich obiektów DOM – pobrana jest informacja o elemencie img ale jego zawartość nie została jeszcze załadowana i wyświetlona na stronie.

 

$(window).load – przygotowanie obiektów DOM i ich pełne załadowanie – widoczna cała grafika, iframe itp.

$(document).ready(function() {
 // executes when HTML-Document is loaded and DOM is ready
 alert("document is ready");
});

$(window).load(function() {
 // executes when complete page is fully loaded, including all frames, objects and images
 alert("window is loaded");
});