LESS

Less – dynamiczne arkusze stylów

 

dobre praktyki:

 • do komentarzy używaj // zamiast /* .. */
 • używaj mixins z parametrami
 • kompilując kod LESS minifikuj CSS
 • twórz kod modułowo, będzie go można łatwo użyć do innych projektów
 • używaj wzorców
 • oddzielaj funkcje od stylu, detale od głównych idei
 • stwórz katalog lib ze zbiorem kodu wielokrotnego użytku

 

co zawiera LESS:

 • zmienne
 • mixins (domieszki)
 • operacje
 • funkcje

 

działanie:

 • przeglądarki
 • po stronie serwera (środowiska Node.js, Rhino)

 

Zmienne, variables:

definiowanie i użycie:

//LESS

@baseColor1: #e22117;
@baceColor2: #f2c909;

body{
 background-color:@baseColor1;
}

h1{
 color:@baseColor2;
}

 

Mixins

rodzaj dziedziczenia – pozwala na zawarcie właściwości jednej klasy dla innej klasy – załączenie nazwy klasy jako właściwości.

Mogą zachowywać się jak funkcje, pobierać argumenty.


// LESS

.rounded-corners (@radius: 3px) {
 -webkit-border-radius: @radius;
 -moz-border-radius: @radius;
 -ms-border-radius: @radius;
 -o-border-radius: @radius;
 border-radius: @radius;
}

.div_first {
 .rounded-corners();
}
.div_second {
 .rounded-corners(5px);
}

	

// CSS

.div_first {
 -webkit-border-radius: 3px;
 -moz-border-radius: 3px;
 -ms-border-radius: 3px;
 -o-border-radius: 3px;
 border-radius: 3px;
}
.div_second {
 -webkit-border-radius: 5px;
 -moz-border-radius: 5px;
 -ms-border-radius: 5px;
 -o-border-radius: 5px;
 border-radius: 5px;
}

 

Parametric mixins (parametized mixins) bez wstępnego określenia parametru pozwala na zapisanie reguł które nie są interpretowane od razu ale wtedy gdy zamieścisz je w innym zbiorze reguł z dołączona wartością:


.ghost-button (@radius:5px, @width:200px, @padding:5px, @color:#fff, @border:5px, @margin:5px) {
 border-radius: @radius;
 -moz-border-radius: @radius;
 -webkit-border-radius: @radius; 
 margin:@margin auto; 
 display: block;
 width: @width;
 padding: @padding;
 color: @color;
 border: @border solid @color;
 text-align: center;
 outline: none;
 text-decoration: none; 
}

Można tez zmodyfikować podczas zamieszczania dowolny parametr:


//LESS

@lightYellow: #fff000;

@green: #34A853;//definicja mixin

.border(@style: solid, @width: 2px, @color: @lightYellow){
border:@style @width @color;
}

//użycie

.border(@width: 3px, @color: @green);

 

Mixin Guards, Guarded mixins – warunkowe 'wstawki’


//LESS

@base: #F9690E;

.box-shadow(@style, @c) when (iscolor(@c)) {
 box-shadow: @style @c;
}
.box-shadow(@style, @alpha: 50%) when (isnumber(@alpha)) {
 .box-shadow(@style, rgba(0, 0, 0, @alpha));
}
.box {
 div { .box-shadow(0 0 5px, 30%) }
}
.box {
 p { .box-shadow(0 0 5px, @base) }
}


//CSS

.box div {
 box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
.box p {
 box-shadow: 0 0 5px #F9690E;
}
//LESS

@template_color: #e22117;
@dark: #000;                
@light: #fff;

.set-text-color (@bg-color) when (lightness(@bg-color) >= 50%) {
 color: @dark;
 background: @bg-color;
}
.set-text-color (@bg-color) when (lightness(@bg-color) < 50%) {
 color: @light;
 background: @bg-color;
}

.box-1 {
 .set-text-color(lighten(@template_color, 30%));
}

.box-2 {
  .set-text-color(@template_color);
}

//CSS
.box-1 {
 color: #000;
 background: #f5a19d;
}

.box-2 {
 color: #fff;
 background: #e22117;
}

Zagnieżdżanie – nested rules, nesting:

less pozwala na pisanie zagnieżdżonych wewnątrz siebie elementów dzięki czemu w css uzyskujemy pełna strukturę selektorów.

Przydatne użycie znaku & pozwala się odwołać do własnie opisywanego selektora.

// LESS

#header {
 background-color:#e22117;
 color:#fff;
 
 nav {
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  border-bottom:solid 1px #fff;
 }
 ul { 
  list-style: none;
  text-align:center;
  
  li {
   display:inline;
   margin:0 10px;
   
   a {
    color:#fff;
    
    &:hover{
     color:#f2c909;
    }
   }
  }
 }
}


// CSS

#header {
 background-color:#e22117;
 color:#fff;
} 
#header nav {
 font-size: 12px;
 font-weight: 700;
 border-bottom:solid 1px #fff;
}
#header ul { 
 list-style: none;
 text-align:center;
}
#header ul li {
 display:inline;
 margin:0 10px;
}
#header ul li a {
 color:#fff;
}    
#header ul li a:hover{
 color:#f2c909;
}

 

Funkcje, operacje

dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie wartości właściwości i kolorów – złożone zależności między właściwościami.

operacje wykonujemy wewnątrz nawiasów.

// LESS

@border: 1px;
@baseColor: #111;
@myRed: #842210;

.div_first {
 color: (@baseColor * 3);
 border-top: @border;
 border-left: (@border * 2);
}
.div_second {
 color: (@baseColor + #003300);
 border-color: desaturate(@myRed, 10%);
}

// CSS

.div_first {
 color: #333;
 border-left: 1px;
 border-right: 2px;
}
.div_second {
 color: #114411;
 border-color: #7d2717;
}

// LESS

@myBlue: #5B83AD;
@lightBlue: (@nice-blue + #111);

.div_first { color: @lightBlue; }

// CSS

.div_first { color: #6c94be; }

// LESS

@text: "Hello my sweet!";
@var: 'text';
content: @@var;

// CSS

content: "Hello my sweet!";

 

Funkcje kolorów

 • darken() – dodaje czerń
 • lighten() – dodaje biel
 • saturate() – bardziej intensywne kolory
 • desaturate() – bardziej wyblakłe kolory
 • fadein() – dodaje przeźroczystość
 • fadeout() – usuwa przeźroczystość
 • spin() – modyfikuje odcień koloru

 

Extend

dodaje style określone dla innej klasy do klasy w jakiej jest dodany


// LESS
nav ul {
 &:extend(.inline);
 background: blue;
}
.inline {
 color: red;
}

// CSS
nav ul {
 background: blue;
}
.inline, nav ul {
 color: red;
}

// LESS
nav ul:extend(.inline){
 background: pink;
}
.inline {
 color: gray;
}


.my-inline-block {
 display: inline-block;
 font-size: 0;
}
.thing1 {
 &:extend(.my-inline-block);
}
.thing2 {
 &:extend(.my-inline-block);
}

// CSS
.my-inline-block,
.thing1,
.thing2 {
 display: inline-block;
 font-size: 0;
}

 

Escaping – escaped value

Korzystając z wartości które nie są zgodne ze składnią CSS lub ich składnia jest nierozpoznawalna przez LESS korzystamy ze znaku ~ i zamykamy wartość w łańcuchu:


// LESS

.class {
filter: ~"ms:alwaysHasItsOwnSyntax.For.Stuff()";
}

&nbsp;

// CSS

.class {
filter: ms:alwaysHasItsOwnSyntax.For.Stuff();
}

 

Built-in Function

 

Kompilacja LESS na CSS

 

za pomocą JavaScript


  <link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="css/styles.less">
  <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/less.js/2.5.3/less.min.js"></script>

 

Lub dzięki edytorowi Atom i dodatkowi less-autocompile

gdzie wstawiamy w pliku styles.less zakomentowaną instrukcję:

//out: styles.css, sourcemap: true, compress: false
//main: styles.less

 • out – ścieżka i nazwa pliku css który ma powstać po kompilacji
 • sourcemap – tworzenie pliki mapy źródłowej
 • compress – kompresja pliku css
 • main – wskazuje plik less do kompilacji

 

LESS libraries

http://getpreboot.com/

http://lesselements.com/

http://lesselements.com/