Powrót do Dev Notes

formatowanie tekstu

 • text-align – poziome wyrównanie bloków tekstowych (p, hx, div, blockquote, pre, hr)
  • left
  • right
  • center
  • justyify
  • start – wyrównuje tekst do lewej strony
  • end – wyrównuje tekst do prawej strony

 

 • vertical-align – pionowe wyrównanie elementu w komórce tabeli lub wewnątrz innego elementu / dla img przy dostosowywaniu do tekstu – vertical-align: middle;
  • top
  • middle
  • bottom
  • sub – index dolny
  • sup – index górny

 

 • text-indent – wcięcie tekstu, przyjmuje wartości dodanie i ujemne
 • letter-spacing – odstęp pomiędzy literami (1cm, 10px), ustawienia domyślne – letter-spacing:normal
 • word-spacing – odstępy między wyrazami, ustawienia domyślne – word-spacing:normal
 • line-height – odstęp między liniami, wielkości % są ustalane względem wielkości czcionki (font-size=14px, line-height=200% to 28px), ustawienia domyślne – line-height:normal
 • word-wrap – łamanie ciągu znaków
  • break-word

 

 • text-decoration
  • none
  • underline – podkreślenie
  • overline – nadkreślenie
  • line-through – przekreślenie
  • blink – miganie

 

 • text-transform – przekształcenie tekstu
  • uppercase – duże litery
  • lowercase – małe litery
  • capitalize – pierwsza litera każdego słowa Duża
  • none

 

 • white-space – kontrola spacji
  • normal – przeglądarka pomija dodatkowe spacje
  • pre – wyświetla wszystkie dodatkowe spacje
  • nowrap – blokowanie automatycznego łamania wierszy aż do napotkania <br />
  • pre-wrap – zachowanie wszystkich dodatkowych spacji, łamanie wiersza wtedy kiedy jest potrzebne
  • pre-line – ignorowanie dodatkowych spacji, łamanie wiersza wtedy kiedy jest potrzebne

 

 • text-shadow – dodanie cienia pod tekstem text-shadow:3px 3px 2px  rgba(150, 150, 150, 1);
  • odległość cienia w osi x
  • odległość cienia w osi y
  • wartość rozmycia
  • kolor i przeźroczystość
  • generator text-shadow

 

 

Właściwości czcionek

 • font-family: helvetica, arial, sans-serif; rodzaje czcionek:
  • serif
  • sans-serif
  • monospace
  • cursive
  • fantasy

 

 • font: czcionki systemowe:
  • font:caption
  • font:icon
  • font:menu
  • font:message-box
  • font:small-caption
  • font:menu-bar

 

 • font-size: wielkości absolutne czcionek, zależność między poszczególnymi wielkościami są określane przez współczynnik który wynosi 1.5 jeśli liczymy do góry lub 0.66 jeśli liczymy w dół
  • xx-small
  • x-small
  • small
  • medium
  • large
  • x-large
  • xx-large
  • smaller – wartość relatywna względem domyślnego tekstu
  • larger – wartość relatywna względem domyślnego tekstu

 

 • font-weight: waga czcionki, konkretna wartość lub relacja do domyślnego stanu
  • normal
  • bold
  • 100
  • 200
  • 900
  • bolder
  • lighter

 

 • font-style – tekst pochyły, odmienne wartości bardziej rozróżniane w DTP
  • normal
  • italic – tekst pochyły
  • oblique – tekst pochyły

 

 • font-variant – tekst pisany kapitalikami
  • normal
  • small-caps

 

 

Formatowanie tekstu jednoliniowego, dłuższego od bloku w którym się znajduje:

 


text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;

span {
display: block;
}

 

Formatowanie cytatów z dodaniem obrazka :


blockquote {
 position: relative;

 &::before {
  background-image: url("pic/quote.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 32px 32px;
  content: "";
  height: 32px;
  width: 32px;
  display: block;
  position: absolute;
  left: -42px;
  top: 0;
 }
}

Pierwszy akapit leada wyróżniony poprzez: p:first-of-type {//style}

 

Zbiorczy zapis bez rozdzielania wartości, oprócz pomiędzy wielkością czcionki a odstępem między liniami znakiem /

font: font-style font-variant font-weight font-size line-height font-family

h1{
 font:italic small-caps 300 16px/2 helvetica;
}