css3 – Cascading Style Sheets

www.css3.info

 

 • border image – tworzenie ramki z obrazka
 • box shadow – tworzenie cieni (generator: http://css3generator.com/, http://www.cssmatic.com/box-shadow)
 • multiple backgrounds – wyświetlenie równych obrazów tła – różne pozycjonowanie tła złożonego z wielu obrazów
 • rzeczywiste nieprzeźroczystości
 • text shadow – cienie na tekście (generator: http://css3gen.com/text-shadow/)
 • podział na moduły
 • nowe selektory, pseudoklasy, pseudoelementy
 • nowe style i właściwości

 

pełna lista: www.css3.info/preview/

 

przykłady:

 • box-decoration-break:
  • clone dwa elementy dostają ten sam styl jak np padding left i right
 • perspective: 1500px
 • backface-visibility: hidden
 • background-image: linear-gradient(to bottom right, $colorSecondaryLight, $colorSecondaryDark)
 • background-blend-mode: screen
 • clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 85%, 0 100%)
 • pointer-events: none
 • text-owerflow: ellipsis
 • shape-outside: circle(50%)
 • filter: blur(3px) brightness(80%)
  • brightness – poniżej 100% z ciemnia obraz, powyżej 100% rozjaśnia
 • object-fit: cover
 • hyphens: auto
 • columns:
  • column-count: 2
  • column-gap: 4rem
  • column-rule: 1px solid $colorLine
 • -webkit-backdrop-filter: blur(10px) – bluruje background pod popupem (na tą chwilę obsługiwane tylko przez Safari)
 • @support ()

 

 background-color: rgba($colorBlack, .8)
 @supports(-webkit-backdrop-filter: blur(10px)) or (backdrop-filter: blur(10px))
  -webkit-backdrop-filter: blur(10px)
  backdrop-filter: blur(10px)
  background-color: rgba($colorBlack, .3)

 

przedrostki z symbolem przeglądarki:

 • -webkit- (-webkit-box-shadow:) – Chrome, Safari
 • -moz- (-moz-box-shadow:) -Mozilla Firefox
 • -o- (-o-box-shadow:) – Opera

 

import styli:

@import url(„http://myWebSite.com/style/style.css”);

 

Moduły:

podział specyfikacji CSS na kilkanaście mniejszych części ściśle powiązanych z określonym zagadnieniem:

 • CSSOM View
 • Selectors
 • Media Queries
 • Marquee
 • Image Values
 • Flexible Box Layout
 • 3D Transforms
 • 2D Transforms
 • Advenced layout
 • Animations
 • Attribute Syntax
 • Syntax
 • Aural Style Sheets
 • Speech
 • Backgrounds and Borders
 • Basic User Interfaces
 • Box Model
 • Cascading and Inheritance
 • Color
 • Fonts
 • Generated Contect for Paged Media
 • Generated and Replaced Content
 • Grid Positioning
 • Hyperlink Presentation
 • Introduction
 • Line Layout
 • Lists
 • Maths
 • Multi Column Layout
 • Namespaces
 • Object Model
 • Paged Media
 • Positioning
 • Presentation Levels
 • reader Media Types
 • Ruby
 • Scoping
 • Tables
 • Text
 • Text Layout
 • Transitions
 • Values and Units
 • Web Fonts

 

Selektory

 

selektor uniwersalny – (The Universal Selector)

selektor potomka – p span

selektor dziecka – p > span, (The Direct Child Selector)

selektor rodzeństwa – p + span  – styl dla elementu bezpośrednio sąsiadującego z pierwszym elementem, posiadających wspólnego rodzica, (The Adjacent Sibling Selector)

selektor ogólnego rodzeństwa – p ~ span – styl dla elementu znajdującego się (nie musi być bezpośrednio) po pierwszym elemencie, posiadających wspólnego rodzica, (The General Sibling Selector)

selektor atrybutu – np. title:

 • p[title] – wszystkie zawierające jakąkolwiek wartość atrybutu
 • p[title=orange] – zawierające podaną wartość
 • p[title^=”hea”], p[title$=”ine”], p[title*=”headline”] – dopasowanie ciągu znaków, więcej o metaznakach
 • a[rel=”external”]
 • a[href]
 • a:not([href])
 • a[href^=”http:”]
 • a[href$=”.png”]
 • a[href*=”users”]
 • img[width*=”200″;] {border: dotted 2px red}
 • [alt=”logo”] – każdy img z altem ustawionym na logo

 

Pseudoklasy :

interakcje powiązane z działaniem użytkownika na stronie, stanem elementu

 

pseudoklasy odsyłaczy:

 • :link – element a z atrybutem href
 • :visited
 • :hover
 • :active – najechanie kursorem myszy, wciśnięcie przycisku ale nie zwolnienie
 • :focus – wyświetlany link
 • :target – zmiana elementu będącego kotwicą (jako a name=”myTarget”) po kliknięciu linku kierującego do niego

 

pseudoklasa językowa

 • :lang
p:lang(en){color:blue;}
p:lang(de){color:red;}

<p lang="en">How are you</p>
<p lang="de">Wie geht es dir</p>

 

pseudoklasy formularzy

 • :enabled – input[type=”text”]:enabled{style}
 • :disabled
 • :checked
 • :valid
 • :invalid
 • :in-range
 • :out-of-range

 

pseudoklasy strukturalne

odwołanie do struktury dokumentu html

 • :root – 'korzeń’ struktury, element html, działa na cały dokument
 • :nth-child() – element posiadający przed sobą określoną liczbę rodzeństwa (nie musi być tego samego typu co formatowany element) w strukturze dokumentu, w () – słowo kluczowe, formuła
  • (3) – trzeci element
  • odd – nieparzyste elementy
  • even – parzyste elementy
  • aN+B
   • aN – wartość skoku
   • B – punkt rozpoczęcia
 • :nth-last-child() – element od końca listy
 • :nth-of-type() – element określonego typu mający przed sobą określoną liczbę rodzeństwa swojego typu
 • :nth-last-of-type() – element określonego typu liczony od tyłu listy
 • :first-child – pierwsze dziecko wybranego elementu
 • :last-child – ostatnie dziecko wybranego elementu
 • :first-of-type – pierwszy element określonego typu z listy mającej wspólnego rodzica
 • :last-of-type – ostatni element określonego typu z listy mającej wspólnego rodzica
 • :only-child – pierwsze i jedyne dziecko rodzica
 • :only-of-type – pierwsze i jedyne dziecko określonego typu
 • :empty – element który nie posiada dzieci i nie zawiera elementów w sobie
 • :not() – element który nie jest argumentem (selektorem) podanym w nawiasie, bez konieczności podania selektora poprzedzającego pseudoklase -> :not(p)

 

ul > li:nth-child(-n+7) { color: red; }
nth-child(3n+1):nth-child(even)

użycie:


a:after {
content: " (" attr(href) ")";
}

<p><a href="https://webscene.pl">WebScene</a> Baza wiedzy o WordPress, HTML5, CSS3, jQuery.</p>

daje efekt:

WebScene (https://webscene.pl) Baza wiedzy o WordPress, HTML5, CSS3, jQuery.

 

Pseudoelementy

 • :first-letter
 • :first-line
 • :after – musi zawierać podany content=””
 • :before – musi zawierać podany content=””
 • ::selection – zaznaczony przez użytkownika tekst, dla Firefox ::-moz-selection

::selection{
	background: #fedb03;
	color: #000;
}
::-moz-selection {
	background: #fedb03; /* Firefox */
	color:#000;
}

calc()

width: calc(100% – 40px);
daje nam blok, nagłówek szeroki na cały ekran ale zawsze z 20px marginu po każdej stronie.

 

 

speak: none;

-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
-webkit-font-smoothing: antialiased;

 

css variables – css custom properties

 • they can be manipulated in JS
 • edit in devTools
 • use in code function
 • they cascade and they are inherited
 • they have to be defined inside a scope, within declaration block
 • :root – sudoclass – global parent element, css variables they will be accessible throught the entire element (kompilacja w sass – aby przeszła poprawnie \:root)

:root {
 --color-primary: #eb2f64
 --color-primary-light: #ff3366
 --color-primary-dark: #ba265d
}

body {
 background-image: linear-gradient(to right bottom, var(--color-primary-light), var(--color-primary-dark))
}