Rejestracja custom post

dodanie custom post type w pliku function.php a najlepiej w osobnym pliku custom-function.php który podpinamy do function.php poprzez:


include_once 'lib/custom-functions.php';

 


// create Logotypes section in admin menu
add_action( 'init', 'create_logos' );
function create_logos() {
  register_post_type( 'logos',
    array(
      'labels' => array(
        'name' => 'Logotypy',
        'singular_name' => 'Logotyp',
        'add_new' => 'Dodaj Logotyp',
        'add_new_item' => 'Dodaj Logotyp',
        'edit' => 'Edytuj',
        'edit_item' => 'Edytuj Logotyp',
        'new_item' => 'Nowy Logotyp',
        'view' => 'Pokaż',
        'view_item' => 'Pokaż Logotyp',
        'search_items' => 'Wyszukaj Logotyp',
        'not_found' => 'Nie znaleziono Logotypu',
        'not_found_in_trash' => 'Brak Logotypu w Koszu',
        'parent' => 'Rodzic Logotypu'
      ),

      'public' => true,
      'menu_position' => 11,
      'hierarchical'=>true,
      'query_var' => false, 
      'supports' => array( 'title','editor','revisions'),
      'menu_icon' => 'dashicons-carrot',
      'has_archive' => false,
      'exclude_from_search' => true,
      'publicly_queryable' => false,
      'show_in_nav_menus' => false,
      'show_ui' => false,
      'taxonomies' => array( '' )
    )
  );
}

gdzie:

#custom post #Wordpress

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.